မၾကာမီ ေနရာခ်ထားေပးေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ

javascript

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားသည့္ ေအာင္ေျမမႏၱလာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာတုိက္ခန္းေပါင္း ၂၆ဝ မၾကာမီ ေနရာခ်ထားေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အခန္းမ်ားအားလံုးၿပီးစီးၿပီ။မီတာေဘာက္မရေသးလို႔မီးမရေသးျခင္းျဖစ္သည္။မၾကာမီ ရက္ပိုင္းတြင္ မီတာေဘာက္တပ္ၿပီးရင္ေနထုိင္ခြင့္ရၿပီျဖစ္သည္။

ေနေရးအခက္အခဲရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္အိမ္ရာမ်ားေဆာက္လုပ္ေပးေနသလို ေဆာက္လုပ္ၿပီးသည့္အိမ္ရာမ်ားမွာလည္း အၿမန္ဆံုးေနထိုင္ခြင့္ ရေအာင္ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕ျပ ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ယင္းႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ေနထုိင္ခြင့္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရမွာ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ေလွ်ာက္ထားဆဲကာလမွာပင္ ေျပာင္းေရြ႕သြားသူမ်ား၊ႏုတ္ထြက္သြားသူမ်ား ႏွင့္အၿငိမ္းစားယူသြားၾကသူမ်ား၏ စာရင္းကိုျပန္လည္ စီစစ္ပယ္ဖ်က္သြားပါက ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရေလွ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေအာင္ျမင္မႏၱလာ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ မႏၱေလးခရိုင္အတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ ဝင္ေငြနည္း ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆရာ ဆရာမ မ်ားကို ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္၍ေနရာခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ၅၆၁၆၂ ဦးရွိရာ ၎တို႔အတြက္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသည့္ အိမ္ရာတိုက္ခန္း မွာ ၃ဝ၃ဝ သာရွိသည့္အတြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၅ ဒသမ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Source :The Mirror

Facebook comments