ဧရာဝတီတုိင္းရွိ ေျမ ၂၇ဝဝ ဧက ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ေနေသာ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္း

javascript

လူဦးေရ ၆သန္းခန္႔ ေနထိုင္ေသာ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ တစ္ခုကို စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းစက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ပုသိမ္-ငပုေတာအျမန္လမ္းေပၚတြင္တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွ သြားေရာက္ပါက အကြာအေဝးအနည္းငယ္သာၾကာေၾကာင္း၊စီမံကိန္းကိုႏုိင္ငံတကာအႀကံေပးအဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊နည္းပညာကုမၸဏီမ််ား၊EIA/SIA အဖဲြ႕မ်ား ပူးေပါင္း၍ ေျမ ၂၇ဝဝ ဧက ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းစက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စက္မႈဇုန္၊လူေနမႈအဆင့္ျမင့္ေစရန္ လံုးခ်င္း ႏွင့္ အထပ္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ရံုးခန္းမ်ားပူးတဲြတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဆိပ္ကမ္းစီမံခန္႔ခဲြေရးစနစ္ေဆာင္ရြက္ထားပံုမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမာ်း အား One Stop Service အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏု္ိင္မည္ျဖစ္သည္။

စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာပံ့ပိုးႏုိင္ရန္ ေရခ်ိဳသန္႔စင္သည့္ စနစ္အျပင္ ေခတ္မီနည္းပညာအသံုးျပဳ၍ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားျပန္လည္သန္႔စင္ေပးႏုိင္မည့္ စနစ္မ်ားကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလံုးအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးဝန္ေဆာင္မႈကုိ မဟာဓာတ္အားလုိင္းမွ တုိက္ရိုက္သြယ္တန္းၿပီးကိုယ္ပုိင္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခဲြရံုမွေပးေဝးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုလံုးကို ေခတ္မီ လံုၿခံဳေရးစနစ္ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္ေဆးခန္း၊မီးေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ မီးသတ္စခန္း၊ေငြေၾကးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာဌာနမ်ား၊ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား၊အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ပင္လယ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ေဒသျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စပါးထြက္ရွိမႈမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထြက္ရွိေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ယင္းစက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္တည္ေဆာက္ေနေသာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ၄နာရီ ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိသည့္အတြက္ သြားလာေရးလြယ္ကူလ်င္ျမန္ေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားစိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိပါသည္။

Source : Pyi Myanmar

Facebook comments