မိမိအိမ္ေရွ႕ရွိ အမ်ားျပည္သူပိုင္လမ္းေပၚ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရွိမရွိ

javascript

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူပိုင္ လမ္းေပၚကို အေဆာက္အအံုတစ္ခုမွ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားျပီးတဲ့ လသာေဆာင္ ၊ စမုတ္ေဆာင္ ၊ ဆင္ဝင္ ၊ ေနကာ ၊ တံစက္ျမိတ္ ၊ ေလွကားထစ္ ၊ အုတ္ခံု ၊ အုတ္ျမစ္ ၊ ဆင္ေျခေလွ်ာ ၊ မိလႅာကန္ ၊ ယာယီမ႑ပ္ေတြကို က်ဴးေက်ာ္ခြန္ေကာက္ခံရယူျပီး ပါက စည္ပင္မွဆက္လက္ တည္ရွိခြင့္ ၊ တည္ေဆာက္ခြင့္ ျပဳႏိုင္ပါတယ္ ။

က်ဴးေက်ာ္အေဆာက္အအံုတစ္ခုခုမွ ျပည္သူပိုင္လမ္းေပၚသို႕ ေက်ာ္လြန္ကာ တည္ေဆာက္လိုသူဟာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ အညီ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ေလွ်ာက္ထားရပါမယ္ ။

က်ဴးေက်ာ္ခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ လမ္းေပၚသို႕ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ထုထည္ ၊ အတိုင္းအတာ ၊ ဧရိယာအေပၚမူတည္ကာတြက္ခ်က္ေကာက္ခံရပါတယ္။

အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ရာတြင္ သံုးစြဲသည့္ပစၥည္းမ်ား လမ္းေဘးတြင္ စုပံုထားသည္ကိုမူ ယာဥ္သြားယာဥ္လာ ထိခုိက္မႈရွိမရွိ ၊ လမ္းသြားလမ္းလာ ထိခိုက္မႈရွိမရွိ ၊ ပလက္ေဖာင္း ၊ ေရေျမာင္း ၊ လမ္းအက်ယ္ ကို တြက္ခ်က္ကာ သတ္မွတ္အတိုင္းတာေတြအရ ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါတယ္ ။

ခြင့္ျပဳကာလကိုပါ သတ္မွတ္ျပီး အမ်ားျပည္သူျမင္ႏိုင္ေအာင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားရပါမယ္ ။ခြင့္ျပဳကာလအတြင္း မျပီးဆံုေသးပါက စည္းကမ္းသတ္မွတ္ကာ ကာလတိုးျမွင့္ ေပးႏိုင္ပါတယ္ ။

အမ်ားျပည္သူပိုင္လမ္းေပၚမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား စုပံုက်ဴးေက်ာ္ခြင့္ကို ဧရိယာအေပၚအေျခခံကာ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံႏိုင္ပါတယ္ ။စုပံုက်ဴးေက်ာ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ကာလအေပၚမူတည္ျပီး က်ဴးေက်ာ္ခြန္ကို တိုးျမွင့္ေကာက္ခံႏိုင္ပါတယ္ ။

လုိုအပ္ရင္ က်ဴးေက်ာ္ခြင့္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္ ။

Source : The Modern

Facebook comments