ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တည္ေဆာက္ေနသည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားအားစိစစ္ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိ

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း တည္ေဆာက္ေနသည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွစ္ထပ္ခဲြႏွင့္ ၁၃ထပ္ကို အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦစိစစ္ေရးဌာနမွခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိၿပီး ၁၃ထပ္ႏွင့္ အထက္ျဖစ္ပါက အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ စီမံကိန္း ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕(CQHP)မွ ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိအထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားတည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳရာတြင္ Pile Foundation ျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ ငလ်င္ဒဏ္စိုးရိမ္ဖြယ္မရွိေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္မႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းက ငလ်င္မ်ား ဆက္တိုက္လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္အတြက္ အထပ္ျမင့္မွာ ေနသူမ်ား စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနၾကရသည္။အထပ္ျမင့္ ေဆာက္သည့္အခါတြင္ Pile Foundation ႏွင့္
ေဆာက္သည့္အတြက္ စိုးရိမ္စရာမရွိပါ။ဒီဇုိင္းထုတ္ကတည္းက E-test ႏွင့္ တြက္ သည္။ရိုးရိုးFoundation ႏွင့္ ေပးထားျခင္းမရွိေၾကာင္း Pile Test မ်ားလုပ္ရသည္။

ထိုအေျဖမ်ားအားလံုးရၿပီး Pile စမ္းသည့္ ကုမၸဏီ၏သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရမွ သာ အေသးစိတ္ စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ငလ်င္ဒဏ္၊ေလဒဏ္၊မိုးဒဏ္ပါ ခံႏုိင္ရည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား ခိုင္ခံ့မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာစစ္ေဆးေရးႏွင့္ စီမံကိန္း ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕မွာ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္မွသာ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေရွ႕ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ ရွိ မရွိထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္း ရွိ မရွိမသိႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source :Myawaddy

Facebook comments