ခြင့္ျပဳခ်က္မက်၊သတ္မွတ္ထားေသာ အထပ္ထက္အထပ္ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ တိုက္မ်ားက်သင့္ဒဏ္ေၾကးေငြ ၇ဝရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္

javascript

ခြင့္ျပဳခ်က္မက်ေသးဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္အေဆာက္အအံုမ်ား၊သတ္မွတ္ထားသည့္အထပ္ထက္ အထပ္ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ကန္ထရိုက္တိုက္မ်ားကိုၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ က်သင့္ဒဏ္ေၾကးေငြ ၇ဝရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွ ေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မက်ေသးဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊သတ္မွတ္ထားသည့္အထပ္ထက္ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ကန္ထရိုက္တိုက္မ်ားအားဒဏ္ေၾကးေငြခ်မွတ္ျခင္းမ်ား၊အေဆာက္အအံုၿဖိဳခ်ခိုင္းျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားကို ၇ဝရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာအစိုးရလက္ထက္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ကဒဏ္ရိုက္သည့္ကိစၥမ်ားစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ခြင့္ျပဳခ်က္မက်ေသးခင္ ေဆာက္သည့္အေဆာက္အအံုမ်ား၊အထပ္ေက်ာ္ေဆာက္သည့္အေဆာက္အအံုမ်ားထိုအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒဏ္ရိုက္ျခင္းမ်ား၊အေဆာက္အအံုရပ္ခိုင္းျခင္းမ်ား၊ျပန္ၿဖိဳခ်ခိုင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွ စ၍ ပထမတစ္ရစ္အေနျဖင့္ ဒဏ္ေဆာင္ၿပီး အေဆာက္အအံုမ်ားျပန္ေဆာက္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ထိုအရာမ်ားဆက္လက္မလုပ္ႏုိင္ျခင္းမ်ားေနသည့္အတြက္
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနႏွင့္ အထူးစဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ခ်မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ေၾကးမွ သိန္းတစ္ရာက်လွ်င္ ၇ဝရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့လိုက္သည့္အတြက္ သိန္း ၃ဝဒဏ္ေၾကးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႕ ဒဏ္ေၾကးေငြေလွ်ာ့ခ်ေပးသည့္အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္အုပ္စုသံုးခုရွိေၾကာင္း၊ပထမတစ္ခုမွာ အစိုးရႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာေျမမ်ားအေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္သည့္အေဆာက္အအံုမ်ား၊ဒုတိယမွာ ေျမပိုင္ဆုိင္မႈ မရွင္းလင္းျခင္း၊တိုင္ၾကားခံထားရသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ၿပီး တတိယတစ္ခုမွာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈရွိေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မက်မွ သို႔မဟုတ္ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲေဆာက္လုပ္သည့္အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မက်ေသးဘဲ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္အေဆာက္အအံုမ်ား၊သတ္မွတ္ထားသည့္ အထပ္ထက္ေက်ာ္လြန္ေဆာက္လုပ္ထားသည့္အတြက္ ဒဏ္ေၾကးေငြခ်မွတ္အေရးယူခံထားရသည့္ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၄၅ဝရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဒဏ္ေၾကးေငြခ်မွတ္ခံရထားသည့္အေဆာက္အအံု ၂ဝဝဝနီးပါးရွိေၾကာင္း၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၁ဝထပ္ရံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Daily Eleven

Facebook comments