မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ဝန္ထမ္းအိမ္ရာတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚ

javascript

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၈)ၿမိဳ႕နယ္တြင္၂ဝ၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္ပထမ (၆)လပတ္၊တိုင္းေဒသႀကီးေငြလံုးေငြရင္းခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာအေဆာက္အအံု(၁၈)လံုး၊အခန္းေပါင္း(၂၄၈)ခန္းတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားထံမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္အတူ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ၁၅.၁.၂ဝ၁၈ရက္မွ ၂.၂.၂ဝ၁၈ ရက္အထိ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီးအိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၅.၂.၂ဝ၁၈ ရက္တစ္ရက္တည္းသာ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ျပန္လည္တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၊၆၆လမ္း(အေရွ႕က်ံဳးလမ္း)၊၁၆×၁၉လမ္းၾကား၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ဝယ္ယူတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလိုပါက ဖုန္း ဝ၂-၇၅၃၅ဝ၊ဝ၂-၇၅၁၉၄ သို႔ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source :Myanmar Alinn

Facebook comments