ရန္ကုန္ ေျမအသံုးခ်မႈနွင့္ အျမင့္သတ္မွတ္ခ်က္ဇုန္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထြက္မည္

javascript

ဧရိယာမ်ားကို အသံုးခ်မႈ သတ္မွတ္ခ်က္နွင့္ ဧရိယာအလိုက္ အေဆာက္အအံုအျမင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မွား ပါဝင္မည့္ျမိဳ႕ ေျမအသံုးခ်မႈဇုန္ (Zoning Plan ) ကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ အျပီးသတ္ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲရန္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ၊ ေမလတြင္ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ဦးေဆာင္ကာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပ အေမြအနွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာအသင္းနွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖြဲ႕ (ဂ်ိဳက္ကာ) က ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းကာ ႏိုင္ငံတကာ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ေရးဆြဲ ႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ ။ ယခုအခါ မူၾကမ္းရရွိလာျပီျဖစ္၍ ယင္းကို လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း အေခ်ာသပ္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူထံ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္ ။

အဆိုပါ ျမိဳ႕ေျမ အသံုးခ်မႈဇုန္ (Zoning Plan ) နွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းျပီးပါက အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ဥပေဒပါျပ႒ာန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းပညာရွင္ ေဒါက္တာတိုးေအာင္က ေျပာသည္။ ယခုကဲ့သို႕ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေျမအသံုးခ်မႈဇုန္ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ မဟာရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပဖြံ႕ျဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (Greater Yangon )၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာ၌ ျမိဳ႕ကို ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ျဖိဳးရန္နွင့္ ျမိဳ႕ျပလကၡဏမ်ားထိန္းသိမ္းရန္ အေဆာက္အအံုအျမင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေရးဆြဲးေရးပညာရွင္ ေဒၚလိႈင္ေမာ္ဦး ကေျပာသည္ ။

Source : Myanmar Times

Facebook comments