တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အေဆာက္အဦ (၂၁)လံုးေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါေခၚယူ

javascript

၂ဝ၁၇ -၂ဝ၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္(ေငြလံုးေငြရင္း)ရန္ပံုေငြျဖင့္တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ထားဝယ္ခရိုင္၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္အေဆာက္အဦ(၃)လံုး၊ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္(၂)လံုး၊ေလာင္းလံုးၿမိဳ႕နယ္(၁)လံုး၊သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္(၁)လံုး၊ၿမိတ္ခရိုင္တြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္(၂)လံုး၊တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္(၆)လံုး၊ပုေလာၿမိဳ႕နယ္(၁)လံုး၊ေကာ့ေသာင္းခရိုင္တြင္ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္(၂)လံုး၊ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ (၃)လံုး ၊စုစုေပါင္း(၂၁)လံုးအား အေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကုိ (၉.၁၁.၂ဝ၁၇)ၾကာသပေတးေန႕နံနက္ ၉နာရီခဲြမွ ညေန ၄နာရီခဲြ ထိ ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။
တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္မွာ (၂၂.၁၁.၂ဝ၁၇)ဗုဒၶဟူးေန႕ ညေန ၄နာရီခဲြျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါဖြင့္မည့္ရက္မွာ ၂၈.၁၁.၂ဝ၁၇(အဂၤါေန႕)နံနက္ ၁ဝနာရီတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၊သစ္ေတာဦးစီးဌာန တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းရမည့္ရက္မွာ ကုမၸဏီဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ၂၂.၁၁.၂ဝ၁၇ရက္ ညေန၄နာရီခဲြတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊သစ္ေတာဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးသို႔ ေနာက္ဆံုးထားတင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

အေဆာက္အဦလုပ္ငန္းတန္ဖိုးအဆိုျပဳလႊာကို ၂၈.၁၁.၂ဝ၁၇ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍အေသးစိတ္သိရွိလိုလွ်င္ ေန႕စဥ္ရံုးခ်ိန္အတြင္း ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္းလာေရာက္စံုစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၊သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ထားဝယ္ၿမိဳ႕တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးသို႕ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

Source :Myanmar Alinn

Facebook comments