လုပ္ငန္းမလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္သိမ္းယူရန္အဆိုကို အစိုးရ၏လုပ္ေဆာင္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဆံုးျဖတ္

javascript

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း လုပ္ငန္း မလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမ ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပန္သိမ္းရန္ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို
ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ထိုအဆိုကို တင္သြင္းၿပီး ယမန္ေန႔ကျပဳလုပ္ သည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕မွ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီ လာေက်ာ္က အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ ၍ လာေရာက္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကအထက္ ပါအတိုင္း 
ဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း လုပ္ ငန္းမလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ျပန္သိမ္း ရန္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အၿပီးအပိုင္ေရာင္းစားျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္လည္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ အၿပီးအပိုင္ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ဖြဲ႕စည္း ပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၇ ႏွင့္ ပုဒ္ မခြဲ (ဂ) တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံ ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ တီ ထြင္ခြင့္ႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္တို႔ကို ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳရမည္ ဟူ၍ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈကို အေျခ ခံဥပေဒ၌ အကာအကြယ္ေပးထား ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ သင့္၊ မသင့္ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ကိုးဦး၏
ေထာက္ခံေဆြး ေႏြးမႈမ်ားကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္သည္။

‘‘ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက လႊဲ ေျပာင္းရယူထားတဲ့ အေဆာက္အအံုနဲ႔ ေျမကြက္ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းရပ္ ဆိုင္းေနမႈ အေၾကာင္းရင္းမွန္ကို ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးေတာ့ ဆုိင္းငံ့ ကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ အေဆာက္အအံုနဲ႔ ေျမကြက္ေတြ လက္ဝယ္ရယူထားသူ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုလည္း လုပ္ငန္း ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ တြန္းအားေပး ၾကပ္မတ္ျခင္း၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနဲ႔အညီ သ ေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြကို ရပ္ဆိုင္းပယ္ဖ်က္ဖို႔နဲ႔ ျပန္လည္ရယူတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အက်ိဳးရွိတဲ့ ၿမိဳ႕ေျမ အသံုးခ်မႈျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေတြကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါ တယ္’’ ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္ကဆို သည္။

အဆုိပါေျမႏွင့္ အေဆာက္ အအံုမ်ားကို ယခင္အစိုးရလက္ ထက္က စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပန္ လည္စိစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလို ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းသူ ဦးလွေဌးက ေျပာသည္။

လုပ္ငန္း မလုပ္ကိုင္သည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံု မ်ား ျပန္သိမ္းရန္အဆိုကို ေအာက္ တိုဘာ ၃ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ေသာ္ လည္း ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္သို႔ထပ္မံရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္တြင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုးဦး က ယင္းအဆိုကို ေထာက္ခံေဆြး ေႏြးၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္၌ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚနီလာ ေက်ာ္က လာေရာက္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ သည္။

အဆိုကို မွတ္တမ္းအေနျဖင့္ သာ ထားရွိရန္ ေျပာၾကားျခင္းမ ဟုတ္ဘဲ အစိုးရဘက္က မည္သို႔ ေဆာင္ရြက္သည္ကို ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္က ေစာင့္ၾကည့္ရန္ မွတ္တမ္းအေနျဖင့္ ထားရွိျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွေဌးကရွင္း
ျပသည္။

‘‘အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရဘက္က ဘာေတြလုပ္ရမွာလဲ၊ ဒီ ေျမေတြ၊ အေဆာက္အအံုေတြက ေကာ လုပ္ငန္းေတြကို ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္လာမွာလား။ အစိုးရက ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတာကို လႊတ္ ေတာ္က ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာ။ ေစာင့္ၾကည့္လို႔မွ ထူးျခားတဲ့အေျခ အေန တစ္ခုျဖစ္မလာဘူး၊ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တဲ့အေျပာင္းအလဲ ေတြ အေကာင္အထည္ ေပၚမလာဘူးဆိုရင္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ ေတာ္က ဒီကိစၥကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ သာမန္အ ဆိုတစ္ခုက မွတ္တမ္းတင္လိုက္ တယ္ဆိုရင္ ၿပီးသြားၿပီ။ ဒါမွမ ဟုတ္ အတည္ျပဳလိုက္ရင္လည္း အစိုးရဘက္ကို ေရာက္သြားၿပီ။ အခုရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္က ေစာင့္ၾကည့္ေနမယ္ဆိုတဲ့ အေန အထားကို မွတ္တမ္းတင္ထား တာပါ’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ စက္မႈဇုန္မ်ားရွိ လုပ္ငန္းမလုပ္ သည့္ ေျမမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္း ယူရန္ ၂၀၁၆ က ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ စက္မႈဇုန္ေျမကြက္အလြတ္မ်ားကို အစိုးရက မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲမည္ကို မသိရေသးေၾကာင္း စက္မႈ ဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တစ္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္။

Source : 7Daydaily

Facebook comments