အေျခခံအေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေစမယ့္ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပံ့ပိုးႏိုင္

javascript

အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းနဲ႔ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းအားအစစ္အမွန္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔မွာမရွိမျဖစ္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လာမွာျဖစ္တယ္လို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က ဂ်ပန္စိုးရမွ က်င္းပတဲ့“အရည္အေသြးမီ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားဆိုင္ရာဒိုင္ယာေလာ့ဂ္ - အာရွ၏အနာဂတ္ကိုတည္ေဆာက္ျခင္း” ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာနဲ႔ဂ်ပန္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလွ်င္အျမန္တိုးတက္ေရးအတြက္ မည္သို႔ေသာ အရည္အေသြးမီ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား လိုအပ္သနည္းဟူေသာအခ်က္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ မည္သို႔ပါဝင္ႏိုင္သည္ ဟူေသာအခ်က္တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဂ်ပန္သံရံုးမွ ေကာင္စစ္ဝန္ Mr. Kazuyuki Takimi က ဂ်ပန္အစိုးရကိုယ္စား အဖြင့္စကားေျပာရာမွာ“အကန္႔အသတ္ရိွတဲ့အရင္းအျမစ္အတြင္းမွာသင့္ေလ်ာ္တဲ့အရည္အေသြးျမင့္အေဆာက္အံု ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ ေတြအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္အေဆာက္အအံုေတြက အဓိကအေရးႀကီးတဲ့အပိုင္းကပါဝင္ေနပါတယ္”လို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားပါတယ္။

“ဘီလူးေခ်ာင္း၊ အမွတ္ (၂) ဟုိဒရုိပါဝါ Plant နဲ႔ သီလဝါ စက္မႈဇံုရဲ႕ စိမံကိန္းေတြအတိုင္းပဲဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕အေတြ႔အၾကံဳ၊ နည္းပညာမ်ားၾကြယ္ဝမႈနဲ႔ အရည္အေသြး မီ အေျခ ခံအေဆာက္အဦးဆိုင္ရာ သိမွတ္စရာေတြကေနတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အ အံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ဆက္လက္ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမွာပါ” လို႔ ဆက္လက္ေျပာပါတယ္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနရဲ႕ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက “အရည္အေသြးျမင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာႏိုင္ငံျခားက တုိက္ရိုက္ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈေတြျမန္မာႏိုင္ငံကိုဝင္ေရာက္လာဖို႔ အားေပး တိုက္တြန္း ဖို႔အတြက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္သိရိွထားပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

Price Waterhouse Coopers Singapore ရဲ႕ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ Mr. Satoshi Takesadaကျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မယ့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစမယ့္ျပည္ပမွ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးရန္အတြက္ အရည္အေသြးမီအေျခခံအေဆာက္အဦးအေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

Source : SFJ Strategy First

Facebook comments