ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အရစ္က်စနစ္နဲ႕ ဝယ္ယူနိုင္ အင္းဝနဲ႕ျမကန္သာအိမ္ရာ

javascript

အင္းဝအိမ္ရာ
အင္းဝအိမ္ရာကိုေငါေပးေခ်မႈ ၁၂လအရစ္က်စနစ္နဲ႕ ပထမလမွာ အခန္းတန္ဖိုးရဲ႕ ၃၀ရာခိုင္းနႈန္းေပးသြင္းျပီး ဝယ္ယူနိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အင္းဝအိမ္ရာကို ကိုယ္ပိုင္ေျမ ေပ ၈၀xေပ၆၀ ေပၚမွာ ေဆာက္လုပ္ထားျပီး ေလးခန္းတြဲ ေျခာက္ထပ္ပံုစံတူ တိုက္ငါးလံုး တည္ေဆာက္မွာျဖစ္ကာ တစ္လႊာမွာ ေလးခန္းပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

တိုက္အမ်ိဳးအစား A,B,C,D ၇ွိျပီ Aနဲ႕Bမွာ လမ္းမဘက္ကို မ်က္နွာမူေနတဲ့ တိုက္ေတြျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါသည္။ အခန္းအက်ယ္အဝန္းမွာ စတုရန္းေပ ၇၄၀ က်ယ္ဝန္းျပီး room type ျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါသည္။ အခန္းတန္ဖိုးမွာ Type A နဲ႕ B ကသိန္း၃၀၅ သိန္းကေန ၅၃၅ အထိ သတ္မွတ္ထးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဲသည္အိမ္ရာ Three Friends Construction က(၆၆) ရပ္ကြာက္၊ ဂ်ိဳးျဖဴလမ္းနဲ့ ေမာင္းမကန္လမ္း၊ ဧရာဝဏ္လမ္းမၾကီး၊ ေတာင္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

ျမကန္သာ
ျမကန္သာကြန္ဒိုကို ပထမဦးဆံုး စာခ်ုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ ၅၀ရာခိုင္းႏငန္းက္ို ၁၀လအတြင္းအရစ္က်ေပးေခ်မႈစနစ္နဲ႕ ဝယ္ယူနိုင္တယ္သိရပါသည္။
I Green Developement ကပိုင္ဆိုင္ျပီးေတာ့ ၀.၂၂၃ ဧက က်ယ္ဝန္းတဲ့ ေျမေပၚမွာ စတုရန္းေပး ၃၈၆၉၄ အက်ယ္ရွိတဲ့ ျမကန္သာ ကြန္ဒိုကို ေဆာက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အထပ္ေပါင္း၇ွစ္ထပ္၇ွိျပီး ပထမထပ္ကေန ငါးထပ္တစ္လႊာကို အခန္းေျခာက္ခန္းပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ေျခာက္လႊာနဲ႕ ခုနွစ္လႊာမွာ အခန္းငါးခန္းပါဝင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Penthouse ၇ွစ္ခန္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။

Room Type ႏွစ္မ်ိဳး၇ွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။Penthouse ေတါကေတာ့ စတုရန္းေပ ၃၇၀ ကေန ၅၁၁ အထိ က်ယ္ဝန္းေၾကာင္း သိရပါသည္။

အခန္းေစ်ႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္စတုရန္းေပ ၁၆၀၀၀၀ က်ပ္က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ကားပါကင္ကို Ground Floor မွာထားျပီ Twin Parking System ဲ႕တစ္ခန္းကို တစ္စီးႏႈန္းရပ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။၇ွစ္ေယာက္စီးဓာတ္ေလွကားႏွစ္လည္းပါဝင္ပါသည္။

ကြန္ဒိုကို အမွတ္ (၇၃/C) ျမကန္သာ (၄) လမ္း၊ သီရိမဂၤလာေစ်းနဲ႕ ISMေက်ာင္းေစ်းအနီး၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္မွာ ေဆာက္လုပ္ေနျပီး M.Arch ကဒီဇိုင္းဆြဲျပီး IGreen Construction ကေဆာက္လုပ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

Source ; Modern

Facebook comments