ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ၁၃၁၄ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၉၅၀၀၀၀ ေအာက္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိ

javascript

ကမၻာ့ေရႊေစ်း ၁၃၁၄ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ျပန္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေ စ်း က်ပ္ ၉၅၀၀၀၀ ေအာက္သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္ သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၄၂၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ၉၁၅၄၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ၉၁၆၆၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၉၈၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၂၁၉၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၃၃၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၆ ရက္ တြင္ က်ပ္ ၉၂၄၃၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၂၄၄၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၂၉၅၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၅၈၀၀၊ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ က်ပ္ ၉၄၇၅၀၀၊ စက္တင္ ဘာ ၆ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၉၇၀၀၊ စက္တင္ ဘာ ၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၃၀၀၀၊ စက္ တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၃၁၀၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ တြင္ က်ပ္ ၉၅၄၂၀၀၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၅၇၃၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ သည္။

ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ က်ပ္ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ ရွိခဲ့ေသာ္ လည္း စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၉၂၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ လမ်ားက ေရႊေစ်းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ဧၿပီလအတြင္း ျပည္ တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၈၉၄၇၀၀ (ဧၿပီ ၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၁၁၈၀၀ (ဧၿပီ ၁၈ ရက္)၊ ေမလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၈၉၁၂၀၀ (ေမ ၅ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းက်ပ္ ၉၁၁၀၀၀ (ေမ ၁၈ ရက္)၊ ဇြန္လအတြင္း ျပည္တြင္း ေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၀၀၆၀၀ (ဇြန္ ၃၀ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၁၃၄၀၀ (ဇြန္ ၇ ရက္)၊ ဇူလုိင္လအ တြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၈၈၉၃၀၀ (ဇူလုိင္ ၄ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၀၇၁၀၀ (ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ အတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၀၅၂၀၀ (ၾသဂုတ္ ၃ ရက္)၊ အျမင့္ဆံုးႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၅၈၀၀ (ၾသ ဂုတ္၂၉ ရက္) တုိ႔ ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ဧၿပီလမွစ၍ အတက္အဆင္း ၾကမ္းလ်က္ရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၄၀ ခန္႔ မွ ေဒၚလာ ၈၀ ခန္႔အထိ ကြာျခားလ်က္ ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း ကြာဟခ်က္သည္ ေဒၚလာ ၅၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ဇူလုိင္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမွာ ၁၂၆၈ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းမွာ ၁၂၀၅ ေဒၚလာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၆၃ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္ ကြာဟခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လအတြင္းတြင္လည္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းမွာ ၁၂၅၈ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမွာ ၁၃၂၅ ေဒၚလာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၆၇ ေဒၚလာ အတက္အက် ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၂၉၂ ေဒၚလာ ရွိေသာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၃၁၆ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၂၄ ေဒၚလာ၊ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ၁၃၃၇ ေဒၚလာ၊ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ၁၃၄၄ ေဒၚလာအထိ ေရာက္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ၁၃၃၁ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ၁၃၄၉ ေဒၚလာ၊ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၁ ေဒၚလာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ၁၃၂၄ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ၁၃၃၃ ေဒၚလာအထိ ျပန္တက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္ တြင္ ၁၃၂၄ ေဒၚလာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၂၀ ေဒၚလာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ မြန္းလြဲ ပုိင္းတြင္ ၁၃၁၄ ေဒၚလာအထိ ဆက္တုိက္ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Source : Eleven Media Group

Facebook comments