ၿမိဳ႕နယ္ သုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းအတြက္ ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္

javascript

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း တိုက္ခန္းမ်ားအမ်ားဆုံးတည္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္သုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ 
တိုက္ခန္းမ်ားအား ေရာင္းဝယ္ျခင္းအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ယခုလပထမပတ္တြင္ အတည္ျပဳသတ္မွတ္
ခဲ့သည္။

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင္႔ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ 
တိုက္ခန္းစံႏႈန္း (ရာျပတ္တန္ဖိုး) မ်ားကို သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ကာ အခြန္
စည္းၾကပ္ရာတြင္ အဆိုပါႏႈန္းထားမ်ားျဖင္႔ သတ္မွတ္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တိုက္ခန္းမ်ားအတြက္အထပ္ႏွင္႔ အခန္းအက်ယ္၊ 
လမ္းတြင္း၊ လမ္းက်ယ္၊ လမ္းမမ်ားအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ထားကာ အမ်ားဆုံးက်ပ္ 
၅၁၈ သိန္းမွ အနည္းဆုံး က်ပ္ ၆၅ သိန္းအတြင္း ရွိေနသည္။ အခန္းအက်ယ္မ်ားကို ၁၅ ေပ၊ 
ေပ ၅ဝ၊ ၁၈ ေပ၊ ၅၅ ေပ၊ ၂ဝ ေပ၊ ေပ ၆ဝ အခန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္တြက္ခ်က္ထားသည္။

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕သစ္ (၁) ဧရိယာအတြင္း၌ ေလးထပ္အေဆာက္အအံု
အား ၇၃ လမ္းမ်က္ႏွာျပဳလွ်င္ က်ပ္သန္းေပါင္း က်ပ္ ၇,၄ဝဝ ေက်ာ္မွ က်ပ္ ၈,၄၂၄ သန္း
အထိ၊ အတြင္းပိုင္းကို က်ပ္ ၃,၅၅၇ သန္းမွ က်ပ္ ၃,၅၉၄သန္းအထိ၊ အေနာက္ဘက္
မ်က္ႏွာျပဳကို က်ပ္ ၅,၆၁၆ သန္းမွ က်ပ္ ၅,၉၉ဝ သန္းအထိ သတ္မွတ္ထားသည္။ ကြန္ဒို
မီနီယမ္ ေျခာက္ထပ္တြင္ တာဝါေအ၌ ေစ်းအနည္းဆုံးျဖစ္ေသာ ပထမထပ္ကို က်ပ္သန္း
ေပါင္း ၁,၄၇၈ သန္းမွ ၁,၄၈၉ သန္း၊ ဒုတိယထပ္ကို က်ပ္ ၁,၅ဝ၂ သန္းမွ က်ပ္၁,၅၁၄ 
သန္း၊ တတိယထပ္ကို က်ပ္ ၁,၅၂၆ သန္းမွ က်ပ္၁,၅၃၁ သန္း၊ စတုတၴထပ္ကို က်ပ္ 
၁,၅၃၈ သန္းမွ က်ပ္ ၁,၅၈၇ သန္း၊ ပၪၥမထပ္ႏွင့္ ဆ႒မထပ္ကို က်ပ္ ၁,၇၂၂ သန္းမွ 
က်ပ္ ၁,၇၃၃ သန္း သတ္မွတ္ထားသည္။

တာဝါဘီတြင္ ပထမထပ္ကို က်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၂၁၇ သန္းမွ က်ပ္ ၁,၂၂၁ သန္း၊ ဒုတိယ
ထပ္ကို က်ပ္ ၁,၂၃၃ သန္းမွ က်ပ္ ၁,၂၃၈ သန္း၊ တတိယထပ္ကို က်ပ္ ၁,၂၄၂ သန္းမွ
က်ပ္ ၁,၂၄၅ သန္း၊ စတုတၴထပ္ကို က်ပ္ ၁,၆ဝ၉ သန္းမွ က်ပ္၁,၆၁ဝ သန္း၊ ပၪၥမထပ္ကို 
က်ပ္ ၁,၆၂၃ သန္းမွ က်ပ္ ၁,၆၄၇သန္း၊ ဆ႒မထပ္ကို က်ပ္ ၁,၆၉၃ သန္းမွ ၁,၆၉၆ သန္း 
သတ္မွတ္ထားသည္။

ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပြဲ႐ုံတန္းတိုက္ခန္းမ်ားကို လမ္းက်ယ္တြင္ က်ပ္ ၂၈၈ သိန္း၊ 
လမ္းမတန္းတြင္ ၅ဝ၄သိန္း၊ ေရႊျပည္မႏၲလာတိုက္ခန္း၌ ေျမညီထပ္တြင္ က်ပ္သိန္း ၂၄ဝ၊ 
ပထမထပ္ကို က်ပ္သိန္း ၂ဝဝ၊ ဒုတိယထပ္ကို က်ပ္သိန္း ၁၆ဝ သတ္မွတ္ထားသည္။

လတ္တေလာတြင္ တိုက္ခန္းေနထိုင္မႈမွာ မႏၲေလးတြင္မ်ားစြာ တြင္က်ယ္ျခင္းမရွိေသး
ေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးျမင့္တိုက္ခန္းမ်ားကို ေနထိုင္ရန္ထက္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ႏွင့္ ျခံဝင္းျဖင့္သာ 
ေနထိုင္လိုသူ မ်ားျပားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခုထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားတြင္ ျပည္ႀကီး
တံခြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တိုက္ခန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ လတ္တေလာ ေပါက္ေစ်းမ်ားျဖင့္ နီးစပ္
ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္တခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

Source : Myanmar Time

Facebook comments