လယ္ယာေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳလိုသူမ်ား ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္သတင္း

javascript

ေဆာင္းပါး
24 July 2017 3:31 PM
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၊ ဗဟိုလယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အပါအဝင္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အသီးသီး၌ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ႏုိင္ငံႏွင့္ တစ္ဝန္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းအေပၚ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ အတြင္းကပင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ေရွးယခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ နည္းလမ္း

တခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳရန္ ကိစၥရပ္အတြက္ ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၅)ေရးကူးခြင့္အတြက္ တစ္ႀကိမ္၊ လုပ္ငန္းစာတြဲ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ တစ္ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ႏွစ္ႀကိမ္ တင္ျပေနရေသာေၾကာင့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုသူ ကာယကံရွင္မ်ား အဖို႔ မလိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ၾကန္႔ၾကာမႈအတြက္ ျပည္သူလူထုမွ ဌာနအေပၚ အထင္အျမင္ လြဲမွားျခင္း၊ ထိုသို႔အဆင့္ဆင့္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ အထက္၊ ေအာက္ တင္ျပရမႈေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္အဆင့္အေပၚ မူတည္လ်က္ မသမာေသာ ဝန္ထမ္း အမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားႏွင့္ ႐ံုးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္ မသြားေရာက္ႏိုင္ေသာ သူမ်ားအတြက္လည္း အမႈပြဲစားမ်ားကိုေငြေၾကးပိုမိုေပးရျခင္း စသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့သည့္ နည္းလမ္း

အထက္ပါ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ယခုအခါ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၅) တည္းဟူေသာ သက္ေသခံေျမပံု၊ ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၆) တည္းဟူေသာ ေျမရာဇဝင္ေရကူးျခင္းအား သက္ဆိုင္ရာ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း ေရးကူးေစၿပီးေနာက္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ လုပ္ငန္းစာတြဲျဖင့္ ပူးတြဲ၍ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ တစ္ႀကိမ္တည္း စိစစ္ခြင့္ျပဳျခင္း လုပ္ငန္းကိုတစ္ႏိုင္ငံလံုးတစ္ေျပးညီက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ဗဟိုလယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕မွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း အေပၚ တင္ျပသည့္ အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းအသံုးျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း

သို႔ျဖစ္ေပရာ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအတြက္ ယခင္ကလို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနတြင္ ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၅)၊ (၁၀၆) ေရးကူး၍ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၂၉ /၃၀(က) / ၃၀(ခ) အရ လုပ္ငန္းစာတြဲ ဖြင့္လွစ္တည္ေဆာက္ရန္ပင္ ရွိပါေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၏ အဆင့္ဆင့္ ေထာက္ခံမႈအရ လယ္ေျမျဖစ္ပါက ဗဟိုလယ္ယာ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၊ အျခား လယ္ယာေျမ ျဖစ္ပါက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒ
ပုဒ္မ -၂၉ / ၃၀ (က) / ၃၀(ခ) အရ လုပ္ငန္းစာတြဲ ဖြင့္လွစ္သည့္ အခါတြင္မူ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္း၊ အေထာက္အထားမ်ားအား ျပည့္စံုစြာ ပူးတြဲတင္ျပရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။(က) လယ္ယာေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ - ၁၄၊ (ခ) ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၅)၊ (၁၀၆)၊ (ဂ)ပတ္ဝန္းက်င္ျပ ေျမပံု၊ (ဃ) ေျမတည္ရွိရာ အေျချပေျမပံု(Location Map) ၊ (င) ဆိုက္ပလင္(Site Plan) ၊ (စ) ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား၊ (ဆ) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္(ပံုစံ-၇) မိတၲဴ၊ (ဇ) ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ အုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္၊ (ဈ) ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဝန္ခံခ်က္၊(ည) ေဘးပတ္ဝန္းက်င္ လယ္သမားႏွစ္ဦး၏ ထြက္ဆိုခ်က္၊ (ဋ) ေလွ်ာက္ထားသူ၏ မွတ္ပံုတင္ (မိတၲဴ)၊

အေထြေထြ

လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းအသံုးျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအနက္ လယ္ေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပံုစံ(၁၅) ကို ရရွိေရးအတြက္ ဗဟိုလယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕အထိ လုပ္ငန္းစာတြဲေပးပို႔တင္ျပၾကရၿပီး လယ္ေျမမဟုတ္ေသာအျခား လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းအသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပံုစံ (၁၅-က) ကိုသာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ယခုအခါ တခ်ိဳ႕ေသာတိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ (ဥပမာ- ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး) မ်ားက လယ္ေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္သည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ အခ်ဳပ္ဆိုေသာ္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ လူပုဂၢိဳလ္ (သို႔) အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနႏွင့္ လယ္ေျမျဖစ္ေစ၊ လယ္ေျမမဟုတ္ေသာ အျခားလယ္ယာေျမကိုျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာန႐ံုးမ်ားတြင္ ေျမစာရင္း ပံုစံ (၁၀၅)၊ (၁၀၆) လုပ္ငန္းစာတြဲႏွင့္ အတူ ပူးတြဲေလွ်ာက္ထားၾက႐ံုသာ ရွိေတာ့သျဖင့္ ယခင္ကထက္ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ လြယ္ကူလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါေတာ့သည္။
- ေအး၀င္းဦး(ဘူမိေဗဒ)

Source : ျမန္မာေတာင္သူႀကီးမ်ား ဂ်ာနယ္

အတြဲ (၁၈) အမွတ္ (၂၆၀)၊ ဇူလုိင္ ၂၄ - ၃၀၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္

Facebook comments