သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းတံတား ၂၇ ခုကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ေဆာက္လုပ္မည္

javascript

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ နည္း လမ္းမ်ားစြာ၌ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ ဆက္ႏႊယ္မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ မွီခိုမႈတို႔ ရွိၾကသည္။ ယေန႔ကမၻာ့စီးပြားေရးတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးလုပ္ ကိုင္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ေမာင္းႏွင္သည့္ အင္အားစုမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ စီမံကိန္းခ်ထားေသာ စီးပြားေရးျဖစ္ေစ ေစ်းကြက္စီပြားေရးျဖစ္ေစ အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား ပံုေဖာ္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရး တိုးတက္ႀကီးထြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္အ တြက္ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၀န္းက်င္ကို သင့္ေတာ္မွန္ ကန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရက လြယ္ကူေခ်ာေ မြ႕ၿပီး မွ်တေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျဖစ္ေရး ေသခ်ာေအာင္ ဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ထားရ မည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ပင္မရည္မွန္းခ်က္သည္ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေရးျဖစ္ၿပီး အစိုးရ၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ႀကီး ထြားေရးျဖစ္ေပၚရန္ ေသခ်ာေစေရးျဖစ္သည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ ရည္မွန္း ခ်က္ႏွစ္ ရပ္မွာ အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပားျခားနားသည္ဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း အျပန္အ လွန္ မွီခိုလ်က္ရွိသည္။ ယင္းအတြက္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္း မ်ားသည္ အျမဲတမ္း တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဆြဲေဆာင္သိမ္း သြင္းႏုိင္ရန္ အေၾကာင္းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳိး နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ ႀကိဳးပမ္းေနၾက သည္။ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအၾကား ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ယင္းႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္ႀကီးထြားေ ရးအတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္သည္။

စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက ၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးအျမတ္ရရိွေရး လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အစိုးရကို တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ တို႔အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ တရား၀င္နည္းလမ္းအတိုင္း သြားရန္ လိုအပ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စီးပြားေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ အစိုးရ ကို တြန္းအားေပးရာတြင္ စည္းမ်ားေဘာင္မ်ားအား ေက်ာ္လြန္သြားသည္ကို လည္း ေတြ႕ရွိရတတ္သည္။ ထို႔အတူ အစိုးရကလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္ ၀ိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈကို ပံုသြင္း ပံုေဖာ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား လုပ္ႏုိင္ သုိ႔မဟုတ္ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ ၎တို႔အေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးေအာင္ တိုက္႐ိုက္ႀကိဳးပမ္းသည္လည္း ရွိသည္။
အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ၌မူ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပံုသြင္းရန္ သြယ္၀ိုက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သံုး တတ္သည္။ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေသာ္လည္း အျမဲတမ္း မျဖစ္မေန လုပ္ရသည္ကား မဟုတ္ေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ အစိုးရသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အခြန္အတုတ္ ေကာက္ခံျခင္းမွ တစ္ဆင့္ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ား ေျပာင္းလဲသြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုမ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အညစ္အေၾကး စြန္႔ပစ္မႈစနစ္ရွိေအာင္ အခြန္ေ ကာက္ခံျခင္းမွတစ္ဆင့္ မက္လံုးေပးျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကို ေရွး ႐ႈလ်က္ ဟန္ခ်က္ညီရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာ က ေရးသားအပ္ပါသည္။

Source : Eleven Media Group

Facebook comments