လူေနထိုင္ခြင့္ ပါမစ္ တစ္ပတ္ကို အလံုး ၇၀ ေက်ာ္ခ်ေပးေန

javascript
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တစ္ပတ္ကို လူေနထိုင္ခြင့္ ပါမစ္ (BCC) အေဆာက္အအံုၿပီးစီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေတြ တစ္ပတ္ကို အေဆာက္အအံု အလံုး ၇၀ ေက်ာ္ခန္႔ပါမစ္ခ် ေပးေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေ တာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအံု)
က သိရပါတယ္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေ ဆာက္အအံု) တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက BCC (အေဆာက္အအံုၿပီးစီးေၾကာင္း လက္မွတ္) YESC က လွ်ပ္စစ္မီတာ တပ္ဆင္ေပးလို႔ BCC လာေလွ်ာက္ၾက တယ္၊ BCC က်မွ မီတာတပ္ဆင္ခြင့္ရွိလို႔ BCC တင္လာၾကတာ အရင္ကဆို BCC မတင္ဘဲ အျမတ္ခြန္ေရွာင္တာတို႔၊ လူဝင္ေနထိုင္တာေတြရွိတဲ့ အတြက္ အခက္အခဲေတြရွိခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္က BCC (အေဆာက္အအံုၿပီးစီးေၾကာင္း လက္မွ တ္) လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ပတ္ကိုအလံုးေရ ၁၀ လံုးခန္႔သာ လာေ ရာက္ေလွ်ာက္ထားၿပီး သည္အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ BCC (အေဆာက္ အ အံုၿပီးစီးေၾကာင္းလက္မွတ္) လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမွာ ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္ကာ တစ္ပတ္ကို အလံုးေရ ၇၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) က သိရပါ တယ္။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အေဆာက္အအံုေတြကို ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေ ၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္ BCC လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားတဲ့ အေဆာက္ အအံု ၇၀ဝ ေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ၊ 
အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) ထံမွ သိရပါတယ္။
Source : The Voice
Property Links >>>>>>>>>http://property.com.mm/index.php/en

Facebook comments