အိမ္ၿခံေျမတံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေကာက္ခံေတာ့မည္

javascript
အိမ္ၿခံေျမအေဆာက္အအုံမ်ား ဝယ္ယူ၊ လႊဲေျပာင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏႈန္းထားကုိ ေလးရာခုိင္ႏႈန္း သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံေ တာ့မည္ဟု ျပည္တြင္းအခြန္ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ျပည္တြင္းရွိ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္မႈမ်ားသည္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ ႏႈန္းထား မ်ားေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ေလးလံေနသျဖင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ မည္ဟု စိမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေမ ၂ဝ ရက္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခု ေမ ၃၁ ရက္တြင္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏႈန္းထားကုိ
ေလွ်ာ့ခ်လုိက္သည့္ အသိေပးေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာ နက ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

''အခြန္ထမ္းေတြအတြက္ မွန္ကန္မွ်တတဲ့အခြန္ျဖစ္ရမယ္၊ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အခြန္လည္းျဖစ္ရမယ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ တကယ္ကုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္တဲ့ အခြန္ျဖစ္ရမယ္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္တဲ့ အခြန္အခေတြအတြက္ ျပန္လည္ စဥ္းစားသြားပါမယ္။ ေရႊ၊ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္မႈနဲ႔ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ေတြ ကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္''ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေမ ၂ဝ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာခဲ့သည္။
လက္ရွိတြင္ အိမ္ျခံေျမအေဆာက္အအုံမ်ား ဝယ္ယူ၊ လႊဲေျပာင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္းႏွင့္
သက္ဆုိင္သည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကိုငါးရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံေနသည္။ သုိ႔ ရာတြင္ ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မွာ ေလးရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္သာ က်သင့္ေစေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတြက္ အိမ္ျခံေျမအေဆာက္အအုံမ်ား ဝယ္ယူ၊ လႊဲေျပာင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း ျပဳ လုပ္မည့္ သူမ်ားသည္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကုိ စနစ္တက် လုိက္နာေပးေဆာင္ ရန္လည္း အသိေပး ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ကတိေပးခ်က္အရ အခြန္ျပင္ဆင္မည့္ နယ္ပယ္မ်ား အနက္ ယခု တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခြန္ျပင္ဆင္မႈ ထြက္ေပၚ လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေရႊႏွင့္အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အ ခြန္မ်ား က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ 

Source : Myanmar Time

Facebook comments