သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၁၂၂ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္

javascript
ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ထားသည့္ သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္လနီးပါး ကာလအ တြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၂ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါ အ ထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၅ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ ၀း အမွတ္စဥ္ (၈/၂၀၁၇) အရ သိရသည္။

“ဒီႏွစ္ထဲမွာ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တဲ့ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏက ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၅ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ ယခင္ ခြင့္ျပဳၿပီးသားေတြကေန ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္တဲ့ ပမာဏေတြနဲ႔ဆိုရင္ ဒီႏွစ္ထဲ မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၂၂ ဒသမ ၅၈ သန္းအထိ ရွိေနပါၿပီ” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သို႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၆၂ ဒသမ ၅၈၈ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွ င့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားဇုန္ စတင္ဖြင့္လွစ္သည္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၉၇၄ ဒသမ ၀၆၃ သန္း ၀င္ေရာက္ထား ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳေပး လိုက္သည့္ ပမာဏျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ပမာဏမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္သည့္ ပမာဏ အပါအ၀င္ ဆိုပါက ေဒၚလာ ၉၇၄ သန္းထက္ပင္ ပိုမ်ားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏုိင္ငံမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၇၈ ခုက ၎တို႔၏ စက္႐ံုမ်ား ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ ပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေနရာကို မ်က္စိက် ကာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါတြင္ ထို ၇၈ ကုမၸဏီထဲမွ ၂၄ ခုမွာ စတင္ လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲ မႈေကာ္မတီ၊ ဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္က က်င္းပသည့္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone B ၏ ပထမအဆင့္ ၁၀၁ ဟက္တာ စီမံ ကိန္း တည္ေဆာက္မႈ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တစ္ခုလံုးတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဧရိ ယာမွာ ဟက္တာ ၂၄၀၀ ရွိၿပီး Zone A တြင္ ဟက္တာ ၄၀၀ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ Zone A မွာ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။ Zone A ၏ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးသျဖင့္ Zone B ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ ၁၀၁ ဟက္တာ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မႈ စတင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ Zone B ၏ ပထမအဆင့္ ၁၀၁ ဟက္တာ (ဧက ၂၅၀) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပိုင္းတြင္ တည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္ မွန္း ထားၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ ေျမေနရာမ်ားကိုမူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းေလာက္ က တည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အေနျဖင့္ ငွားရမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

Source : Eleven Media Group

Facebook comments