အိမ္ျခံေျမေရာင္းခ်မႈမွ အခြန္ေငြရရွိမႈ မ်ားစြာနည္းပါးေနဆဲဟု တာဝန္ရွိသူဆို

javascript

အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းခ်ၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ အေျခပစၥည္းေရာင္းခ်မႈအေပၚ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္
သတ္မွတ္ခ်က္ ရွိထားေသာ္လည္း ၄င္းမွအခြန္ဝင္ေငြရရွိမႈမွာ အလြန္နည္းပါးေနဆဲျဖစ္
ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဦးေက်ာ္ေအာင္မိုးက ေျပာသည္။

အိမ္ျခံေျမေရာင္းခ်မႈအေပၚ အခြန္ေဆာင္ရာတြင္ မူလပစၥည္းတန္ဖိုး၏ အျမတ္အစြန္း
ေငြေပၚတြင္သာ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ၄င္းမွ 
အခြန္ေငြရရွိမႈမွာ လက္ရွိကာလအထိ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈ၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ
ရွိေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေအာင္မိုးက ေျပာသည္။

''ဒါက အိမ္ျခံေျမေတြကို လက္ေျပာင္းလက္လႊဲေရာင္းတာေတြ မ်ားၿပီး အခြန္ေဆာင္ေစဖို႔ 
မူလပိုင္ရွင္ကို ရွာရာမွာ အခက္အခဲရွိတာေၾကာင္႔လည္း ပါပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခြန္ကို 
ရက္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္း ေပးေဆာင္ၾကဖို႔သတ္မွတ္ခ်က္ရွိထားတာေၾကာင့္လည္း ပါပါတယ္''
ဟု ဦးေက်ာ္ေအာင္မိုးက ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ၌
ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ စာရင္းမ်ားအရ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္မႈမွာ
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ၂၈ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးေနၿပီး
၂ဝ၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃,၃ဝဝ ေက်ာ္၊ ၂ဝ၁၅-၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၄,၇ဝဝ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္
ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ အေရာင္းအဝယ္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်မႈမွ အခြန္ရရွိမႈမွာ ၁ဝ ရာခိုင္
ႏႈန္းေအာက္တြင္သာ ရွိေနသည္။ အိမ္ေျမေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ အေျခပစၥည္းေရာင္းခ်မႈ
အေပၚတြင္ အခြန္ေဆာင္ထားၿပီး ဝင္ေငြရလမ္း ျပထားပါက ကား၊ အိမ္ေျမ စသည့္ 
ပစၥည္းမ်ား ျပန္ဝယ္ယူလွ်င္ အခြန္သက္သာခြင့္ ရႏိုင္ေသာ အခြင္႔အေရးရွိေၾကာင္း 
ဦးေက်ာ္ေအာင္မိုးက ေျပာသည္။ အေျခပစၥည္းေရာင္းခ်မႈအေပၚ အခြန္ကို ေရာင္းခ်ၿပီး
သုံးႏွစ္ေက်ာ္လြန္သြားပါက ေပးေဆာင္ခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ ဦးေအာင္ဝင္းက ေရာင္းခ်သူမ်ားအေနျဖင့္အခြန္
ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ မည္သို႔အက်ဳိးေက်းဇူးရွိႏိုင္မည္ကို သိရွိျခင္း နည္းပါးေနၿပီး မိမိဘက္မွ 
ဦးစြာ ေငြကုန္က်သြားမည္ကိုသာဦးစားေပး ေတြးတတ္ၾကေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား
အေနျဖင့္ ရႏိုင္မည့္ အက်ဳိးမ်ားကိုလူထုပိုမိုသိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ပါက အခြန္
ေဆာင္သူ တိုးလာႏိုင္မည္ထင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

''ေရာင္းခ်သြားသူေတြအေနနဲ႔ အခြန္ေဆာင္ဖို႔ အေၾကာင္းၾကားရင္လည္း မူလလိပ္စာ
ေနရာမွာ မရွိေတာ့တာေတြ၊ တျခားကို ေျပာင္းေရႊ႕သြားတာေတြကလည္း အခြန္ေဆာင္တာ 
နည္းပါးတဲ့အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အိမ္ေျမေရာင္းသူေတြအေနနဲ႔ 
တျခားတစ္ေနရာမွာ ျပန္ဝယ္ယူဖို႔စိတ္ကူးရင္ ဒီအခြန္ဟာ ေဆာင္သင့္တဲ့အခြန္ပါ။ 
ကြ်န္ေတာ္တို႔ အက်ဳိးေဆာင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ဒါမ်ဳိး ရွင္းျပသင္႔ပါတယ္'' ဟု 
ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

အခြန္အေကာက္ဥပေဒသစ္အရ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ရာတြင္ ဝယ္ယူသူမ်ားက 
ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ႏႈန္းထားကို အိမ္ေျမတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ အထိကို ၁၅ ရာခိုင္
ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၃ဝဝ မွ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ အထိကို ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္သိန္း ၁,ဝဝဝ 
အထက္ကို ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

Source : Myanmar Time

Facebook comments