ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခဲြ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေခတၱဆုိင္းငံ့ထားဟုဆုိ

javascript
ျပည္တြင္း၌ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္ခဲြမ်ား အသစ္ ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ကို ေခတၱ ဆုိင္းငံ့ ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ေဒါက္တာ ဆက္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေစ်း ကြက္ ခုိင္မာမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈကို အေလးထားစဥ္းစားေနၿပီး ဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား အပါအ၀င္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းေၾကာင့္ ေခတၱ ဆုိင္းငံ့ ထား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုး ရ၏ ပထမတစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေဒါက္တာ ဆက္ေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ ခဲြ ၁၃ ခုဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး ႏုိင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈအခ်ဳိ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထား သည္။

၂၀၁၄ ကစတင္၍ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခား ဘဏ္မ်ား သည္ ယေန႔အခ်ိန္ အထိ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားသို႔ အတုိးႏႈန္း သက္ သာေသာ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးခြင့္ မရွိေသးသည္ကို ျပည္တြင္း လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္ေနသည္။မန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး က႑တြင္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး လုိအပ္မႈကို ဘဏ္မ်ားမွ ေခ်းေငြ ရယူ၍ ျဖည့္ဆည္းရမႈမ်ားစြာ နည္းပါးေနသည့္ အေျခ အေနမ်ဳိး ျဖစ္ေန သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းဘဏ္ အတိုးႏႈန္းကလည္း ႏုိင္ငံ တကာ ထက္ပိုမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ ေခ်း ေငြရယူလုိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အ တြက္ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီးရယူေရး အခက္အခဲျဖစ္ေစေသာ ျပည္တြင္းဘဏ္ အတိုးႏႈန္း တြင္ ေခ်း ေငြအေပၚ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္ မွတ္ထားရာမွ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစိုးရကစီစဥ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈ ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ဘဏ္ အတုိးႏႈန္းကို လတ္တေလာတြင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဆက္ေ အာင္က ေျပာၾကားထားသည္။


Source : 7DayDaily

Facebook comments