ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိစၥ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္

javascript
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျ မဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုျဖစ္ သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ တြင္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ၁၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေ ဆာင္ရြက္လာမည့္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥ ရပ္မ်ား၊ လက္႐ွိေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ရန္ က်န္႐ွိေနသည့္ အစိတ္ အပိုင္းမ်ားအား စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေ ထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားကာ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေ ၾကာင္း သိရသည္။

“အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြဟာ ေခတ္မီတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ပါပဲ။ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာလည္းပဲ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က အထူးစီးပြားေရး ဇုန္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပထားတာ႐ွိပါတယ္။ အဲဒီထဲ မွာ အနိမ့္ဆံုးက ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိရမယ္။ ေဒသဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရ႐ွိလာမယ္။ ေနာက္ တုိင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေကာင္းရမယ္ဆိုတဲ့ အ ခ်က္ေတြပါတယ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေကာင္းေတြပါပဲ”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က အထူးစီးပြားေရးဇုန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံအမ်ားစုမွာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ႐ွိေနၾကကာ စီးပြားေရးဇုန္ အေ ကာင္အထည္ ေဖာ္လာပါက လယ္ယာေျမ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ လာမည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား ႐ွိေနၾကကာ စီးပြားေရးဇုန္ အေ ကာင္အထည္ ေဖာ္လာပါက လယ္ယာေျမ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ လာမည္ကို စိုးရိမ္လွ်က္႐ွိၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္အား ဆိုင္းငံ့ထားသင့္ေၾ ကာင္းလည္း ေထာက္ျပၾက သည္။ 

“အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ေျမယာဥပေဒေတြအရ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ဆိုတာ မသင့္ေတာ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီကာလက ႏိုင္ငံေရးေ ပၚလစီအရ ျပည္သူ႔အစိုးရ တက္လာတယ္ဆိုေပမဲ့ ယခင္အစိုးရဲ႕ ေလွ်ာက္ ခဲ့တဲ့လမ္းပဲဆိုေတာ့ သိပ္ၿပီးေျပာင္းလဲသြားမယ္လို႔ မေတြ႔ရပါဘူး။ သယံဇာ တ အပိုင္းေတြ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းေတြကို ျပည္နယ္အဆင့္ရလာႏုိင္မွ အဆ င္ေျပမယ္လို႔ျမင္တယ္”ဟုေက်ာက္ျဖဴ ေဒသဖြဲ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔မွ ဦးထြန္းၾကည္က အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သူ၏အျမင္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္လာပါက ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး အက်ိဳးခံစားႏုိင္သည္ ဆိုေသာ္လည္း စီမံကိန္း မေအာင္ျမင္သည့္အခ်ိန္၌ စီး ပြားေရးဇုန္အတြင္း ပါဝင္ေနသည့္ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ျပသ နာမ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္လိုအပ္ကာ၊ ယင္းသို႔ အ ကာအကြယ္ေပးရမည့္ အေနအထားမွာလဲ အထူးအေရးႀကီး သည့္ ကိစၥပ္ ရပ္ တစ္ခုျဖစ္ေနရာ အစိုးရအေနျဖင့္ အျပည့္အဝ ေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုေ ၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ SEZ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ MKSH အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ည့္ REIC အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးခင္ေမာင္ ႀကီးက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Source : Mizzima

Facebook comments