ေတာင္အာရွေဒသခြဲ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ SASEC ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္သစ္ ျမန္မာ ျဖစ္လာမႈအေပၚ အိႏၵိယ ႀကိဳဆို

javascript
ေတာင္အာရွေဒသခြဲ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းမႈအစီအစဥ္ SASEC မွာ 
အဖြဲ႕၀င္သစ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္လာမႈအေပၚ ႀကိဳဆိုအားရမိေၾကာင္း
အိႏၵိယ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး Arun Jaitley က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ယခုလို ပါ၀င္မႈနဲ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အေရွ႕၊ အေရွ႕ေတာင္
အာရွနဲ႔ ေတာင္အာရွတို႔အၾကား ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ရာမွာ 
အဓိကအခန္းက႑ကေန ပါ၀င္လာရဖို႔ရွိတယ္လို႔လည္း ၎က
ေျပာပါတယ္။" ျမန္မာႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာမႈနဲ႔အတူ ခု အဖြဲ႕၀င္သစ္ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာျခင္းကေတာ့ အေရွ႕၊အေရွ႕ေတာင္အာရွနဲ႔ ေတာင္အာရွ
တို႔အၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ပိုမိုအဆင္ေျပေစပါေတာ့မယ္" 
လို႔ Arun Jaitleyက SASEC ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းမွာ
ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

အာရွဖြဲ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ ADB ရဲ႕ ယင္း SASEC ပရုိဂရမ္ဟာဆိုရင္ 
ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ မွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဖြဲ႕၀င္သစ္ ျဖစ္လာမႈနဲ႔အတူ
အေရွ႕ေဒသကို တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
SASEC ပရုိဂရမ္မွာေတာ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူလ္တန္၊ အိႏၵိယ၊
ေမာ္လ္ဒိုက္၊ ျမန္မာ၊ နီေပါနဲ႔ သီရိလကၤာတို႔ အဖြဲ႕၀င္ေတြအျဖစ္
ပါ၀င္ေနလ်က္ရိွၿပီး ေဒသခြဲအတြင္း စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖဳိးတုိးတက္မႈေတြ
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ထူေထာင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာဆိုရင္ SASEC ေဒသခြဲနဲ႔ အေရွ႕နဲ႔အေရွ႕ေတာင္
အာရွတို႔အၾကား စီးပြားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈပိုင္း ဆက္ဆံမႈ၊ အျပန္အလွန္
ခ်ိတ္ဆက္ဆက္သြယ္မႈတို႔ကို ပိုမိုတုိးတက္ေစႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္
ရာမွာ အဓိကက်ေနတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ အိႏၵိယရဲ႕ စီးပြားေရးရာ
အတြင္းေရးမွဴး Shaktikanta Das က ေျပာသြားပါတယ္။

အလားတူ ယခုလို အဖြဲ႕၀င္သစ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါ၀င္လာမႈ
ကလည္း ေဒသခြဲအတြင္း စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ
ကေနအက်ဳိးေက်းဇူးေတြနဲ႔အတူ အခြင့္အလမ္းအေျမာက္အျမားကို
ျဖစ္ထြန္းရရွိေစဖို႔ရွိတယ္လို႔လည္း ၎က ေျပာသြားပါတယ္။

Source : SFJ Strategy First

Facebook comments