၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ အမ်ားဆံုးရမည့့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမ်ား ထုတ္ျပန္

javascript

ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ရရွိမည့္ ဦးစားေပး ျမႇင့္တင္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းက႑ ၂၀ ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ 
ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ 
ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းက႑မ်ားတြင္ လယ္ယာက႑၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ေရး က႑၊ ေရထြက္ကုန္က႑၊ စက္မႈဇုန္ က႑ႏွင့္ အျခားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားလည္း ပါဝင္လာခဲ့သည္။

“ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြထဲမွာ လုပ္ငန္းေတြက အေသးစိတ္ပါ ပါတယ္။ ဒီထဲမွာပါတဲ့လုပ္ငန္းတိုင္း ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေျပာခ်င္တာက ဦးစားေပး ျမႇင့္တင္တဲ့က႑မွာ လမ္းေဖာက္တဲ့ လုပ္ငန္းပါတယ္ေပါ့။ လမ္းေဖာက္တာက ရန္ကုန္မွာ လမ္းေဖာက္ရင္ 
ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ နည္းမယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္လို ေနရာမွာ ေဖာက္မယ္ဆိုရင္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားမယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ရွင္းျပသည္။

ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးက႑တြင္ ထည့္သြင္းထားသျဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္
အျပင္ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ကိုလည္း ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနည္းဆံုး က႑မွာ 
စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ အခြန္ သက္သာခြင့္မ်ားျပ၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚထားေသာ္လည္း ဝင္ေရာက္မႈ ရွိ မရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရထြက္ ပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ ဦးျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔၊ ေမြးျမဴေရးတို႔မွာက လမ္းတို႔၊ လွ်ပ္စစ္မီးတို႔က အခက္အခဲရွိလို႔ မဝင္တာမ်ားတယ္။ ဝင္ေတာ့လည္း တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္ေတြ မ်ားမ်ား ထုတ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ိဳးက ဝင္တာနည္းတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

Source : The Voice

Facebook comments