သီလဝါ- ပဲခူး အေဝးေျပး အဆင့္ျမင့္လမ္းမႀကီးကို လာမည့္ႏွစ္အတြင္း စတင္ေဖာက္လုပ္သြားမည္

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဓိကစီးပြားေရးအထူးဇုန္တစ္ခုျဖစ္လာမည့္ သီလဝါႏွင့္ ပဲခူး ၅ ၿမိဳ႕နယ္ သြားလာႏိုင္မည့္ အေဝးေျပးအဆင့္ျမင့္လမ္းမႀကီးကို
လာမည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ စတင္အေကာင္အထည္
ေဖာ္ ေဖာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ 
စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားကာ ျမ၀တီသတင္းတစ္ရပ္တြင္
မတ္လ ၂၉ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အဆင့္ျမင့္အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး အဆင့္ျမႇင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးစီးပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ျခင္း၊ ခရီးအကြာအေဝး တိုေတာင္းၿပီး အခ်ိန္ကုန္ သက္သာ
ေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈမွာ ယခုထက္ ပိုမိုလ်င္ျမန္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ လမ္းမႀကီးေပၚရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္က႑မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။
လမ္းမႀကီးအဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွာ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း ျဖတ္သန္းသြားလာေရးအတြက္ ျပႆနာ
မရွိေသာ္လည္း သုံးခြၿမိဳ႕မွာ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း အခက္အခဲ ရွိသျဖင့္ ပဲခူး၊ သနပ္ပင္၊ ခရမ္း၊ သုံးခြ၊ သန္လ်င္-သီလဝါသို႔ ဆက္သြယ္ေသာ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး ေဖာက္လုပ္မည္ဆိုပါက 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ သုံးခြၿမိဳ႕အား ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းသစ္တစ္ခုကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္
ေနရာမွ ေဖာက္လုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source : Myanmar Times

Facebook comments