ကိုရီးယား-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး(ဒလ)တံတားစီမံကိန္း ဧၿပီတြင္ စတင္မည္

javascript
ကုိရီးယား-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး(ဒလ)တံတား တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ ဧၿပီတြင္ စတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သ တင္းရရွိ သည္။ 

မူလက ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္တြင္ စတင္ရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း ေျမယာေလ်ာ္ေ ၾကး ေပးအပ္ျခင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္ဘက္ကမ္း၌ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းေျမေနရာ အခ်ိဳ႕ ျပန္လည္ညႇိ ႏိႈင္းရျခင္းေၾကာင့္ ဧၿပီမွသာ စီမံကိန္း စတင္ႏုိင္မည္ ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။

တံတားဧရိယာႏွင့္ မလြတ္ ကင္းေသာ ေနအိမ္ႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ ခန္းမ်ား အၿပီး သတ္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ၂၀၁၆ အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္၊ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၈ ရက္က တစ္ႀကိမ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

၂၀၁၆ ေမလကစၿပီး ေလ်ာ္ ေၾကးမ်ားေပးအပ္ခဲ့ရာ အိမ္ေထာင္ စု ၆၀ ေက်ာ္၊ သာသနာ့နယ္ေျမ၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားပါဝင္သည္။ 

ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးတြင္ အ ၿမဲတမ္းသိမ္းယူမည့္ ေျမယာႏွင့္ စီမံကိန္းကာလ အသံုးျပဳရန္ သိမ္းယူသည့္ ေျမယာဟူ၍ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခု ခြဲျခားထားသည္။ 
တံတားစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဒလဘက္ကမ္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ ပ ကုမၸဏီမ်ား ငွားရမ္းၿပီး စတင္ေလ့လာ ေနသည္။ 

အဆိုပါ ဒလတံတားတည္ ေဆာက္ေရး အေသးစိတ္ ဒီဇိုင္းအတြက္ ကိုရီး ယားသမၼတႏုိင္ငံ Soosoog Co.Ltd ေခါင္းေဆာင္ သည့္အဖြဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ သို႔ ေရာက္ ရွိေနၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 

ဒလတံတား တည္ေဆာက္ ရာတြင္ ဒလၿမိဳ႕နယ္ ေရခ်ိဳပိုက္ လိုင္းမ်ား တစ္ပါ တည္း ထည့္သြင္း တည္္ေဆာက္မည္ဟုဆိုသည္။ 

ေလးလမ္းသြား ႀကိဳးဆိုင္းတံ တားစနစ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ကို ျဖတ္သန္းတည္ေ ဆာက္မည့္ အဆိုပါ တံတားကို ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ ေခ်း ေငြျဖင့္ ေလးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ ရည္မွန္းထား ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ခန္႔မွန္းသည္။ 

ကိုရီးယား-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ ေရး(ဒလ)တံတားကို ကိုရီးယား ႏိုင္ငံ၏ စီး ပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရန္ပံု ေငြ (EDCFI Loan) ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာ ၁၃၇ ဒသမ ၈၃၃ သန္း၊ ျပည္တြင္းရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၃၀ ဒသမ ၃၄၁ သန္း၊ စုစုေပါင္းကုန္ က်ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၁၆၈ ဒသမ ၁၇၄ သန္း ကုန္က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကနဦး ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။


Source : 7DayDaily

Facebook comments