ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာစီမံကိန္း လာမည့္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပမည္

javascript
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးမဟာစီမံကိန္း (Master Plan) ကို မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ ျပန္လည္ စတင္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္ဟု တိုင္းအစိုးရ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကား သည္။

မတ္လ ၁၅ ရက္က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္ မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံု ပြဲ၌ ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။

ျပန္လည္စတင္မည့္ တိုင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး မဟာစီမံ ကိန္းသာမက ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းမူ ၾကမ္းႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) ဥပေဒမူၾကမ္းတို႔ကို အ တည္ျပဳရန္ တိုင္းအစိုးရက တင္ျပ မည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာစီမံကိန္းကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္ အညီ ေရးဆြဲၿပီးၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္္ အေသးစိတ္ အ စီအစဥ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္း ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို၊ တြံေတးႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕ နယ္ သံုးခုတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းလည္း ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာစီမံ ကိန္းတြင္ ပါဝင္ေနသည္။


Source : 7DayDaily

Facebook comments