ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

javascript

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၇)ကို မတ္ ၁၃ရက္ မြန္းလြဲ(၂)နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီရံုးအစည္း အေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠဌ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ေျမရိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ေနျပည္ေတာ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိ ေျမလြတ္၊ေျမလပ္၊ ေျမရိုင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားက က႑အသီးသီး အလိုက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ေနျပည္ေတာ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမအတြင္းရွိ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားက က႑အသီးသီးအလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


SourceMOI Webportal Myanmar

Facebook comments