ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အာမခံကာလအတြင္း ပ်က္စီးပါလွ်င္ တင္ဒါေအာင္ကုမၸဏီမ်ား ျပန္ျပင္ေပးရမည္

javascript

ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္သည့္ ေဆာက္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ရန္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါ အာမခံကာလအတြင္း ပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေပၚပါက ကုမၸဏီက တာ၀န္ ယူ ျပဳျပင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အ ရည္အေသြးမျပည့္မီသည္ကို စစ္ ေဆးသည့္ အဖဲြ႕က လက္ခံလွ်င္ ယင္းအဖဲြ႕တြင္ တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္း ခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

မတ္လ ၉ ရက္က က်င္းပ ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးတင္ ကိုကိုဦးက ေဆာက္လုပ္ေရး တင္ ဒါေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာ၌ စာခ်ဳပ္ပါအ တိုင္း အရည္အေသြး ျပည့္၊ မျပည့္ မည္သူက တာ၀န္ယူမည္ ကုိ သိလိုေၾကာင္းေမးျမန္းရာ ၀န္ ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ကိုကိုဦးက အစိုးရဘတ္ ဂ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လမ္း၊ တံတား၊ ေဆး႐ံု၊ ေက်ာင္း တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီ မ်ား၏ တည္ေဆာက္ေရး အရည္ အေသြးပုိင္းဆုိင္ရာတို႔ကို စစ္ ေဆးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေျပာ သည္။

‘‘တင္ဒါရရွိသူကေတာ့ အ ရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေအာင္လုပ္ဖို႔ ရွိပါတယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာသည္။

၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ျပန္ လည္ေျဖၾကားရာတြင္ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ငန္းအ ရည္အေသြးျပည့္မီေစရန္ အရည္ အေသြးစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕မ်ား၊ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈ စစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ မ်ား ဖဲြ႕စည္းၿပီး စစ္ေဆးေနသည္ ဟု ဆုိသည္။ တင္ဒါေအာင္ျမင္ ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါ အာမခံကာလအတြင္း ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါက ကုမၸဏီက တာ ၀န္ယူ ျပဳျပင္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အ ေသြးႏွင့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအတိုင္း ျပည့္မီျခင္းမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ ထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အ ရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ကလက္ခံလွ်င္ လက္ခံသည့္ အ ရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔၌  တာ၀န္ရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးက သတိ ေပးသည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာက္ လုပ္ရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္ ‘‘ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လိုက္ နာက်င့္သံုးရမည့္ လုပ္ငန္းလမ္း ၫႊန္စာအုပ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ႐ံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း (သို႔မ ဟုတ္) ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဦးစီးအဖဲြ႕မ်ားသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္  စက္တင္ဘာတြင္ ျဖန္႔ေ၀ေပး ထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကဆုိသည္။

Source: 7 Daily 

Facebook comments