ကြန္ဒုိနည္းဥပေဒ မထြက္ရွိႏုိင္ေသး၍ ကြန္ဒုိေစ်းကြက္ ဦးမေမာ့ႏုိင္ေသး

javascript

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရာင္းအားက်ဆင္းေနေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္
လာေစရန္ ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒကို အျမန္ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ကြန္ဒိုဥပေဒေခၚ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဥပေဒကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆံုး
ပတ္တြင္ ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ နည္းဥပေဒ မထြက္
ရွိေသးေသာေၾကာင့္ ထိုဥပေဒမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ အသက္မဝင္ေသးေပ။

ကြန္ဒိုဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္ထိ နည္းဥပေဒ 
မျပ႒ာန္းႏုိင္ေသးသည့္အတြက္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းအားက်ဆင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း 
အာရွေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

''ကြန္ဒိုဥပေဒျပ႒ာန္းတာ အခ်ိန္ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ၾကာျမင့္ေနေပမဲ့ နည္းဥပေဒ မျပ႒ာန္းႏိုင္ေသးလို႔
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေတြကို ႏုိင္ငံျခားသား ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း
ဝယ္ယူလိုသူေတြကို ေရာင္းခ်ခြင့္ မရွိၾကေသးပါဘူး။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေဆာက္လုပ္ေရး
ေစ်းကြက္ကလည္း ေအးစက္ေနလို႔ အဲဒီလိုေအးစက္ေနတဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
ေစ်းကြက္ကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒေတြကို အျမန္ဆံုးျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္''ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

ကြန္ဒိုဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးပါက ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား အားလံုး၏ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား
ကို ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈ ခိုင္မာေစရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမွ ဝယ္ယူမည္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ား
ရွိေသာေၾကာင့္ လက္ရွိၿငိမ္သက္ေနေသာ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း အေရာင္းေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္
နည္းဥပေဒကို အျမန္ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း iGreen ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးကိုကိုႏုိင္က ေျပာသည္။

''ကြန္ဒိုဥပေဒက ျပ႒ာန္းၿပီးတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေနေပမဲ့ ခုခ်ိန္ထိ နည္းဥပေဒ မထြက္ေသးတဲ့
အတြက္ အသက္မဝင္ေသးပါဘူး။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ
အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ဝယ္ယူခ်င္သူေတြကို ခုခ်ိန္ထိ တိုက္ခန္းေတြကို 
မေရာင္းခ်ရေသးပါဘူး။ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ဝယ္ယူလိုသူေတြကို ဝယ္ယူခြင့္ျပဳဖို႔ ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒကို
အျမန္ဆံုး ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုေနပါၿပီ''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တည္ၿငိမ္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး အေရာင္းေစ်းကြက္ကို ျမႇင့္တင္သည့္
အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ျပည္တြင္း ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ား ဝယ္ယူခြင့္ 
ေပးသင့္ေသာေၾကာင့္ ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒကို အျမန္ဆံုး ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း 
ဦးကိုကိုႏုိင္က ေျပာသည္။

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုနည္းဥပေဒေခၚ ကြန္ဒိုဥပေဒကို ၿပီးခဲ့ေသာ အစိုးရလက္ထက္ 
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စတင္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား 
အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျဖင့္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးမွ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဥပေဒအေနျဖင့္ ထြက္ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္သည္အထိ နည္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္း 
မရွိေသးေပ။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းၿပီးပါက ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္း
နည္းဥပေဒ ထြက္ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒမွာ 
ဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္သည့္အခ်ိန္အထိ ဥပေဒအျဖစ္ 
မျပ႒ာန္းႏုိင္ေသးေပ။

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ား အေသးစိတ္ အတိအက်ပါဝင္မည့္ 
ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒကို အျမန္ဆံုး ျပ႒ာန္းေပးရန္ ဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း 
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ 
ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။

''ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒကို အျမန္ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ 
ျပန္ညႇိေနရတာေတြ မ်ားေနလို႔ ၾကန္႔ၾကာေနတာပါ။ အျမန္ဆံုးထြက္ႏုိင္ေအာင္ေတာ့ 
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

တန္ဖိုးျမင့္တိုက္ခန္းမ်ား ဝယ္ယူရာတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ 
ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း ဝယ္ယူလိုသူမ်ားက ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒ ထြက္ရွိမည့္အခ်ိန္ကို 
ေစာင့္စားေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကြန္ဒိုမီနီယံ ေစ်းကြက္ အေရာင္း
အဝယ္ နည္းပါးေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း၌ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားစြာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း တန္ဖိုးျမင့္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားကို ဝယ္ယူႏုိင္သူမ်ားမွာ
အေရအတြက္နည္းပါးေနသည့္အတြက္ တန္ဖိုးျမင့္တိုက္ခန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသား
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသုိ႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ရရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမတ္မင္းေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ
ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

''တန္ဖိုးျမင့္တိုက္ခန္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေပမဲ့ အဲဒီ
တိုက္ခန္းေတြကို ဝယ္ယူႏုိင္တဲ့အေရအတြက္က နည္းပါးေနပါတယ္။ ေနထိုင္ဖို႔နဲ႔ ႐ံုးခန္းဖြင့္ဖို႔ 
ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံု ဝယ္ယူလိုတဲ့ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို တိုက္ခန္းေတြ 
ေရာင္းခ်ခြင့္ရဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးေစ်းကြက္ ၿငိမ္သက္ေနတဲ့ လက္ရွိကာလမ်ဳိးမွာ 
ေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ကြန္ဒိုနည္းဥပေဒကို အျမန္ဆံုး ျပ႒ာန္းေပးသင့္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက 
ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အသစ္ထြက္ရွိလာမည့္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုနည္းဥပေဒတြင္ အမွန္တကယ္
လိုအပ္ေနေသာ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္လာရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း 
ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

''နည္းဥပေဒ ထြက္လာမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုဗီဇာ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားက ကြန္ဒို 
ဝယ္ယူပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားတိုင္းကို ေရာင္းမွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ႏွႏွစ္ 
ေနထိုင္ၿပီး ဘာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူကို ေရာင္းမွာလဲ၊အေသးစိတ္ 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားဖို႔ လိုတယ္။ ဒါ့ျပင္ ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုကို စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုလို႔ 
ဥပေဒအရေျပာမယ္ဆိုရင္ ဒီမွာေဆာက္ေနတဲ့ ဘီအိုတီအေဆာက္အအံုေတြအတြက္လည္း 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပ႒ာန္းေပးဖို႔ လိုတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးေစ်းကြက္ အမွန္တကယ္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ နည္းဥပေဒျပ႒ာန္း႐ံုသာမက 
ဘဏ္စနစ္မ်ားလည္း ေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္ၿပီး အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ တိုက္ခန္းမ်ားကို ဝယ္ယူႏုိင္ခြင့္
ရရွိေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးရန္ေအာင္က ေျပာသည္။

''ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပကသူေတြကပါ တိုက္ခန္းေတြ၊ ကြန္ဒိုေတြကို ဝယ္ယူဖုိ႔ ဘဏ္စနစ္ေတြကို 
ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသူေတြ မ်ားပါတယ္။ အရစ္က်စနစ္ေတြနဲ႔သာ အိမ္ရာေတြကို ဘဏ္ေတြ
ကေနတစ္ဆင့္ ဝယ္ယူႏုိင္မယ္ဆိုရင္ အိမ္ရာ ဝယ္ယူႏုိင္သူေတြ ယခုထက္ သိသိသာသာ
ပိုမ်ားလာမွာျဖစ္ၿပီး အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။

Source:Myanmar Time

Facebook comments