ေဆာက္လုပ္ေရးတင္ဒါေခၚယူရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ကို လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ လႊတ္ေတာ္တိုက္တြန္း

javascript

ကန္ထ႐ုိက္စနစ္ ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန အားလံုးအပါအဝင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ အစိုးရအဖြဲ႕အားလံုး လိုက္နာက်င့္သံုးၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ဦးသန္းစိုးေအာင္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္၌ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းခဲ့သည္။

 ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ေသာ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ကို လိုက္နာ က်င့္သံုးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က ယင္းသို႔ အဆိုတင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၆ က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ လုပ္ ငန္းလမ္းၫႊန္၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွ အေဆာက္အအံု၊ လမ္း၊တံတား မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ တင္ဒါေခၚျခင္းတို႔၌ အဓိကအသံုးျပဳရန္ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ထားသည္။

အစိုးရ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆုိင္ရာ  ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး တင္ဒါေပးရာ တြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအား နည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးသန္းစိုးေအာင္က အဆို၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။


တင္ဒါစနစ္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲေနစဥ္ ကန္ထ ႐ိုက္စနစ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ရမည့္ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီကတည္းက ျဖန္႔ ေဝထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ေဆာက္ လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားပါဝင္ေသာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ ကာ ယင္းလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ကို ျပင္ဆင္၍ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္တြင္ ျပန္လည္ျဖန္႔ေဝခဲ့သည္။

 ယင္းလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ တင္ဒါေခၚယူ ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ေစရန္၊ အရည္အေသြးျပည့္ဝေစရန္ႏွင့္ မလိုလားအပ္ ေသာ မသမာမႈမ်ားကို ကာကြယ္ ရန္ျဖစ္သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္သည္ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရွိေသးဘဲ ဥပေဒတစ္ရပ္မထြက္မီ ထိန္းေပးထား႐ံုသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းစိုး ေအာင္က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ ကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ အား နည္းေနေသးေၾကာင္း၊ လုပ္ ငန္းလမ္းၫႊန္ကို တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွသာ တိုင္းျပည္အမွန္တကယ္ တိုးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း ဦးသန္းစိုး ေအာင္ကေျပာသည္။

၎သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္  ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဝင္လည္းျဖစ္သည္။

အစိုးရမွ ေခၚယူသည့္ မည္ သည့္တင္ဒါလုပ္ငန္းမဆို ကုမၸဏီ မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္အတြက္  ကန္ထ႐ိုက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကစတင္ၿပီး  လက္ခံေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အလုပ္အမႈေဆာင္ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

‘‘အရင္လို တင္ဒါေတြက ဝင္ၿပိဳင္ခ်င္တိုင္းၿပိဳင္လို႔ မရေတာ့ ဘူး။ နယ္ေတြမွာေတာ့ မသိဘူး။ ရန္ကုန္မွာ စနစ္ေျပာင္းေနၿပီ။ တင္ဒါအတြက္ ကန္ထ႐ိုက္မွတ္ပံု တင္ အရင္လုပ္ရတယ္။ အဲဒီလိုင္ စင္ရွိမွ ဝင္ၿပိဳင္လို႔ရတာ’’ဟု ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ယခု လႊတ္ေတာ္ တြင္ တင္သြင္းသည့္ လမ္းၫႊန္ စာအုပ္ကို ၎တို႔အေနျဖင့္ဖတ္ ႐ႈေလ့လာထားျခင္း မရွိေသး ေၾကာင္း ဦးေအာင္ဝင္းက ဆုိ သည္။

Source : 7day Daily News

Facebook comments