ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆြဲတင္ႏုိင္ရန္ FMI ကုမၸဏီ ျပင္ဆင္

javascript

စေတာ့ရွယ္ယာတန္ဖုိးမ်ား က်ဆင္းေနျခင္းအေပၚ ပထမ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ FMI လုပ္ငန္းစုက စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ဆြဲတင္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ပထမျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ FMI လုပ္ငန္းသည္ ၄င္းတုိ႔၏ စီးပြားေရး စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Yoma Central (Landmark Project) ကုိ စတင္သည့္ အုပ္ျမစ္ခ် အခမ္းအနား
တစ္ရပ္ကုိ ယခု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိက္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ကမူ သတ္မွတ္ရွယ္ယာတန္ဖုိးေအာက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာေနျခင္းေၾကာင့္ FMI လုပ္ငန္းစု၏ ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဝသည္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း႐ုံးတြင္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စတင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ရွယ္ယာရွင္မ်ားအား ေျပာျခင္းကုိလည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ၄င္း၏ ရွယ္ယာတစ္စုတန္ဖုိးသည္ တစ္ရက္အတြင္း က်ပ္ ၁,၅ဝဝ ျမင့္တက္လာခဲ့ကာ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၅,ဝဝဝ သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ရွယ္ယာတန္ဖုိး ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္လည္း FMI လုပ္ငန္းစုက ရွယ္ယာအသစ္မ်ားကုိ ထပ္မံေရာင္းခ်သြားရန္လည္း ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

''ထပ္ၿပီးတုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္သြားမယ့္ စီမံကိန္းေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ ေငြေၾကးေတြ လုိအပ္လာမွာပါ။ အဲဒီလုိ လုိအပ္လာခဲ့ရင္ ရွယ္ယာအသစ္ေတြကုိလည္း ထုတ္ေရာင္းသြားရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေတာ့ ေရာင္းမယ္၊ အစုဘယ္ေလာက္ ထုတ္ေရာင္းမယ္ဆုိတာက ေစ်းကြက္ထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ရွယ္ယာတန္ဖုိးတက္လာတဲ့ အေနအထားအေပၚ မူတည္ႏုိင္ပါတယ္''ဟု လုပ္ငန္းစုဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဝက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္သည္ စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီအသီးသီး ရွယ္ယာတန္ဖုိးမ်ား က်ဆင္းေနသည့္ေစ်းကြက္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ အက္ဖ္အမ္အုိင္လုပ္ငန္းစုသည္လည္း 
အျမင့္ဆုံးရွယ္ယာတန္ဖုိး ေျခာက္ေသာင္းဝန္းက်င္မွ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ လဆန္းပုိင္းတြင္ ရွယ္ယာတစ္စုကုိ က်ပ္ ၁၃,၅ဝဝ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

''အခုခ်ိန္မွာ ေစ်းကြက္က ကုမၸဏီရဲ႕တန္ေၾကးကုိ ပုိၿပီးျမင္သာထင္သာ ရွိလာတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိထင္လာတာနဲ႔အမွ် ကုမၸဏီရဲ႕ ရွယ္ယာအမွန္ တန္ဖုိးကုိလည္း တျဖည္းျဖည္း ျပန္ေရာက္လာမွာပါ။ အခုလုိ စီမံကိန္းေတြ ေပၚေပါက္လာတာနဲ႔အမွ် ကုမၸဏီရဲ႕ ရွယ္ယာတစ္စု တန္ဖုိးဟာလည္း ျမင့္တက္မွာပါ ''ဟု FMI ၏ ဘ႑ာေရးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာသည္။

အဆုိပါ Yoma Central (Landmark Project ) သည္ ေျမဧရိယာအားျဖင့္ အက်ယ္အဝန္း ကိုးဧကေက်ာ္ရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ ျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကုိင္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ မီးရထား႐ုံးခ်ဳပ္ေဟာင္းကုိThe Peninsula Yangon အမည္ရွိ အဆင့္ျမင့္ဇိမ္ခံဟုိတယ္ တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလည္း ပါဝင္သည္။

ထုိ႔အတူ Peninsula အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ လူေနအိမ္ခန္းမ်ားႏွင့္ Grade A အဆင့္ရွိ ႐ုံးခန္းမ်ား ပါဝင္ေသာ တာဝါႏွစ္လုံး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသုံး ဟုိတယ္တစ္လုံးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အား ဆက္စပ္ ေပါင္းကူးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လက္လီအေရာင္းဆုိင္ခန္းတြဲ တစ္ခုလည္း ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။

၄င္းစီမံကိန္းကုိလည္း အပုိင္းႏွစ္ပုိင္း ခြဲျခားထားၿပီး Yoma Centralစီမံကိန္းတြင္ စင္ကာပူ စေတာ့ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ Yoma Strategic က ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ Mitsubishi ကုမၸဏီမ်ားက 
၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊IFC က ငါးရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ADB ငါး ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပါဝင္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္FMI ကုမၸဏီကမူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ပါဝင္ထားသည္။

The Peninsula Yangon အမည္ရွိ ဇိမ္ခံဟုိတယ္စီမံကိန္းကုိမူ Hong Kong and Shanghai Hotels က ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ Yoma Strategic ကုမၸဏီက ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီး 
ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ္လည္း FMI ကုမၸဏီက ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ FMI လုပ္ငန္းစုအေနျဖင့္ ႐ုိးမဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ျခင္း လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရွိ စာရင္းကုမၸဏီ ေလးခုအနက္ FMI ကုမၸဏီ၊ MTSH  ကုမၸဏီႏွင့္ FPB ကုမၸဏီတုိ႔သည္ ရွယ္ယာတန္ဖုိးအက်ပုိင္းတြင္ ရပ္တည္ေနဆဲ လုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ရွိေနသည္။ MTSH ကုမၸဏီသည္ လက္ရွိတြင္ ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၄,၁ဝဝ (ဆယ္စုခြဲစိတ္ထားၿပီးႏႈန္းထား)ေစ်းရွိေနေသာ္လည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းကမူ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ 
ကုိးေသာင္းဝန္းက်င္အထိ ေပါက္ခဲ့ဖူးသည္။ FPB ကုမၸဏီကမူ ရွယ္ယာတန္ဖုိး က်ပ္ ၃၉,ဝဝဝ ျဖင့္ သတ္မွတ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ တစ္စု လွ်င္ က်ပ္ ၃၁,ဝဝဝ ေစ်းသာ 
ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

MCB ဘဏ္တစ္ခုတည္းကသာ မူလရွယ္ယာတန္ဖုိး က်ပ္ ၆,၈ဝဝ သာသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ က်ပ္ ၈,၉ဝဝ ေစ်းျဖင့္ေပါက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments