ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာကုမၸဏီ ၂၂ ခုကို ေရြးခ်ယ္

javascript

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ျမန္မာကုမၸ ဏီ ၃၀ အနက္ ၂၂ ခုကို သတ္မွတ္အရည္အခ်ည္းျပည့္စံု၍ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

Consortium (လုပ္ငန္းအစု အဖြဲ႕)အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ ၂၁ ခုကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဟု ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္ တာ ဦးေမာင္က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ေရြး ခ်ယ္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ၂၂ ခုကို အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဗဟိုလုပ္ငန္း ေကာ္မတီထံ တင္ျပထားၿပီး ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရ၏ သေဘာတူညီ မႈကို ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္ဟု ၎ က ဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘ဓနအင္အားနဲ႔ လုပ္ငန္း လုပ္ခ်င္တဲ့အေနအထားေတြ အ ေပၚမူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ ဘယ္ကုမၸဏီေတြက ဘာလုပ္ ငန္းေတြ လုပ္ရမလဲဆိုတာေတာ့ ဗဟိုေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္လိမ့္ မယ္’’ဟု ေဒါက္တာဦးေမာင္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ တင္ဒါ ေအာင္ျမင္ထားသည့္ တ႐ုတ္ CITIC ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္လုိသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီ မ်ားကို ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ယင္းဖိတ္ေခၚ မႈကို ျမန္မာကုမၸဏီ ၃၀ က ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အထူးစီးပြားဇုန္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္ သည့္ ေကာ္မတီက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။ ထုိအစည္းအေဝးတြင္ ဒုသမၼတက ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီး ပြားေရးဇုန္ကိုလည္း သိမ္ေမြ႕ညင္ သာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုဆိုသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာဦးေမာင္ကေျပာသည္။

တင္ဒါေအာင္ထားသည့္ တ႐ုတ္ CITIC Consortium သည္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္း စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းစီမံကိန္းႏွစ္ခုအတြက္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာကိုးဘီလီယံ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏံွၿပီး ေျမဧက ၄,၂၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္ဟုဆိုသည္။ စက္မႈ ဇုန္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူစဥ္က ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္မႈကို ျမန္မာဘက္ က ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸ ဏီဘက္ကို ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္ မွတ္ထားေသာ္လည္း ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းအတြက္ သတ္မွတ္ ခ်က္ မရွိေသးေပ။

Source : 7day Daily News

Facebook comments