ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ၾကန္႔ၾကာေနဟု ဆို

javascript
မလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာင္းျပင္ျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဖာင္းျပင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းလတ္ေနေတာင္သူမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားအား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲေသာ္လည္း ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ရွင္းျပသည္။

"၂၀၁၀-၁၁ ရာသီကတည္းက စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲတယ္။ အခုခ်ိန္ထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်မေပးဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ကိုလည္း အခြန္ေလ်ာ့နည္းေစသလို ေက်းလက္ေတာင္သူေတြအတြက္ကိုလည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနဲ႔ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုလည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါတယ္" ဟု ေဖာင္းျပင္ျမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္က ေျပာသည္။
ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းအသံုးျပဳခြင့္မ်ားအား ခ်ထားေပးခ့ဲပါက ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
စိုက္ပ်ိဳးေျမ တိုးတက္လာျခင္း၊ အခြန္ေငြမ်ားပိုမိုရရွိလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ အေရအတြက္တိုးလာကာ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ျခင္း၊ တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းကသံုးသပ္သည္။

ယင္းသုိ႔ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားပါက သတ္မွတ္ပံုစံႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ညီပါက လုပ္ပိုင္ခြင့္ ခ်ထားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀-၁၁ ရာသီက ေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ အသက္မဝင္ေသးသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္၍ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးကမ္ဇာမံုက ေျပာသည္။

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ လက္မွတ္ေရးထိုးျပဌာန္းခ့ဲျပီး ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒမ်ားကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လက ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။

Source: Mizzima Burmese

Facebook comments