ပုဏၰားကြၽန္းစက္မႈဇုန္၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကို အစိုးရက ေျမအခမဲ့ အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ စီစဥ္ထားဟုဆို

javascript
အေျခခံအေဆာက္အ အံုအားနည္းမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ပုဏၰားကြၽန္းစက္မႈဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ေျမအခမဲ့အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္စီစဥ္ ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး လုပ္သားေပါမ်ားျခင္း၊ 
စက္႐ံုတည္ေထာင္ရန္ ေျမအလြယ္တကူ ရရွိႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ထူေထာင္သင့္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က အ ႀကံျပဳသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အေျခအေနေကာင္းမ်ား လိုအပ္ ျခင္း၊ စက္မႈဇုန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလိုအပ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားမ်ား အလြယ္တကူ ရွာေဖြခန္႔ထားႏိုင္ ေရးအတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ေပးရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနျခင္း စသည္တို႔ကို အစိုးရက ျဖည့္ဆည္းေပးမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိတ္ဝင္စားမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပုဏၰားကြၽန္း ၿမိဳ႕နယ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္း ေသာ ေဒသတစ္ခုျဖစ္၍ ယင္းေဒ သတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၅(က) အရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သည့္လုပ္ငန္းရွင္သည္ ဝင္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ခုနစ္ႏွစ္ခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လက္ခစား အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုမ်ားအတြက္ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၇၇(ခ) အရ ျပည္ပသို႔ ရာႏႈန္းျပည့္ ျပန္လည္တင္ပို႔မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ပါက 
ပို႔ကုန္ ထုတ္လုပ္ရန္ တင္သြင္း လာသည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားအေပၚ အ ေကာက္အခြန္၊ ျပည္တြင္းအခြန္ အေကာက္မ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ သက္သာခြင့္မ်ား ခံစားရမည္ ျဖစ္ သည္။
ထို႔အျပင္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္စက္႐ံု တည္ေထာင္မည့္သူမ်ားကိုလည္း ေကာ္မရွင္က အျမန္စိစစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနည္း ဆံုး ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေန ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအ တြက္ သီးသန္႔ ရန္ပံုေငြမွ က်ပ္သံုးဘီလီယံေက်ာ္သံုးစြဲရန္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစိုးရက တင္ျပထားသည္။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၆ ခုတြင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး၊ လမ္းတံတားလုပ္ငန္း ၁၆ ခု တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

Source: 7Daydaily

Facebook comments