စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာႏွင့္ တက္ညီလက္ညီ ႀကိဳးပမ္းမႈ

javascript
ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ (Myanmar Economic Monitor) ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေကာင္းဘက္မွ ႐ႈျမင္သုံးသပ္ ထားပါသည္။

ေရွ႕လာမည့္ သုံးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ပ်မ္းမၽွ ၇ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ ဤသည္မွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာ ေရးႏွစ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တိုးတက္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့က်သြားမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားျခင္းသည္လည္း အားတက္စရာ သတင္းေကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳး တိုးတက္ႏႈန္းသည္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အလားအလာတစ္ရပ္သာျဖစ္၍ ဤအလားအလာတို႔ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ေျမာက္လာေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ မက္ခ႐ို စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ား (macroeconomic risks) ကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

မက္ခ႐ို စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္မ်ားမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေျခခံ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း၊ မိမိႏိုင္ငံထက္ ပိုမိုယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း သာလြန္ေသာ ကမၻာ့ေဈးကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းအမယ္စုံ မထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္လြယ္ျခင္း ႏွင့္ ျပည္ပမွ သြင္းကုန္မ်ား ေဈးျမင့္တက္ႏိုင္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ေထာက္ျပထားပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေထာက္ျပခ်က္အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔က အေလးအနက္ႏွလုံးသြင္း၍ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။
ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုး တက္မႈဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္တြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ပါဝင္ရန္ အေရးႀကီး သည္ဟု ေထာက္ျပထားျခင္းသည္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေလးနက္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ရပ္ဟု ခံယူပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက စီးပြားေရး ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ျပည္သူလူထုထံ ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ တင္ျပမွသာ ျပည္သူတို႔၏ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈ ရရွိမည္ဟူေသာ ကမၻာ့ဘဏ္၏

အႀကံျပဳခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ ညီၫြတ္သည္သာမက တိုင္းျပည္၏ပကတိအေျခအေနကို ထင္ဟပ္လ်က္ ရွိသည္ဟု ယူဆပါ သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ၎၏အစီရင္ခံစာတြင္ လူထုအစိုးရသစ္၏ ပထမ ေျခာက္လသည္ ခက္ခဲေသာ စီးပြားေရး ဝန္းက်င္အေနအထားတြင္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ထားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ လက္ရွိစီးပြားေရး တိုးတက္ႏႈန္းအေပၚ အားမလိုအားမရျဖစ္ေနေသာ အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ အေလးအနက္ထား ႏွလုံးသြင္းရမည့္ အခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿခဳံ၍တင္ျပရပါက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ လူထုတစ္ရပ္လုံးကသာ တက္ညီလက္ညီ ႀကိဳးပမ္း ပါက မၾကာမီဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ အသီးအပြင့္တို႔ကို ခံစားရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေလးစားစြာ ႏႈိးေဆာ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ။

Source: MOI Webportal Myanmar

Facebook comments