က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၁၀၀ ကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ခရီးသည္ ၄၀၀ တစ္ၿပိဳင္နက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ လား႐ိႈးေလဆိပ္ အေဆာက္အအံုသစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္

javascript

က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၁၀၀ ကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ခရီးသည္ ၄၀၀ တစ္ၿပိဳင္နက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ လား႐ိႈးေလဆိပ္ အေဆာက္အအံုသစ္အား ခရီးသည္မ်ား အသံုးျပဳရန္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္း ေျခာက္ခုအထိ ဆင္းသက္ အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္သည့္ လား႐ိႈးေလဆိပ္သည္ ခရီးသည္မ်ား ၀င္ထြက္သြားလာရန္ လံုေလာက္မႈ မရွိေတာ့သျဖင့္ ေလယာဥ္မ်ား ဆိုက္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တစ္နာရီအတြင္း  အ၀င္ခရီးသည္ ၂၀၀ ႏွင့္အထြက္ခရီးသည္ ၂၀၀ တစ္ၿပိဳင္နက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေလဆိပ္ အေဆာက္အအံုသစ္ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ မွစတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေလဆိပ္ အေဆာက္အအံုသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ေလဆိပ္ အေဆာက္အအံုသစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ ေျမေနရာသည္ မူလ ေလဆိပ္ အေဆာက္အအံု ေနရာမွအပ ေျမနိမ့္ခ်ဳိင့္၀ွမ္း ေျမေဆြး ေျမေပ်ာ့မ်ား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား မတည္ေဆာက္မီ ေျမသားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုတည္ေဆာက္ ၿပီးစီးသည့္ လား႐ိႈးေလဆိပ္ အေဆာက္အအံုသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း ၆၀၀ ႏွင့္ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း ၁၅၀၀ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္း ၂၁၀၀ ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕ရွိ လား႐ိႈး ေလယာဥ္ကြင္းသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ မတိုင္မီကာလက တည္ရွိခဲ့ေသာ ေလယာဥ္ကြင္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေအာက္ခံေက်ာက္ ရွစ္လက္မေပၚတြင္ ကတၱရာ ေလာင္းထားေသာ ေလယာဥ္ကြင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာက္ကတၱရာခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွ ဒါကိုတာေလယာဥ္မ်ား စတင္ ဆင္းသက္ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မူလေျပးလမ္း အလ်ားေပ ၄၅၀၀၊ အက်ယ္ေပ ၁၀၀ အား ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေတာင္ဘက္သို႔ ၄၀၀ ေပ ေက်ာက္ကတၱရာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေပ ၁၀၀ အား သံကူကြန္ကရစ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဘက္သို႔ ေပ ၂၅၀ အား ေက်ာက္ကတၱရာျဖင့္ လည္းေကာင္း တိုးခ်ဲ႔တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း အလ်ားေပ ၅၂၅၀ အက်ယ္ေပ ၁၀၀ ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လား႐ိႈးေလဆိပ္ မူလအေဆာက္အအံုမွာ ၁၂၀ x ၆၄ ေပ တစ္ထပ္သံကူ ကြန္ကရစ္ အေဆာက္အအံုျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္အတြက္ အ၀င္ခရီးသည္ ေလယာဥ္တစ္စင္း၊ အထြက္ခရီးသည္ ေလယာဥ္တစ္စင္း အတြက္သာ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး ခရီးသည္မ်ားသည္ ေလဆိပ္ျခံစည္း႐ိုး ျပင္ပရွိ Open Shed တြင္ကုန္ပစၥည္း ခ်ိန္တြယ္ျခင္းႏွင့္ Air-line Check-in ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး တစ္ဖာလံုခန္႔ေ၀းသည့္ ေလဆိပ္ အေဆာက္အအံု ေနရာသို႔ သြားလာခဲ့ရသည္။ ယခုအခါတြင္ ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းလိုင္း ေျခာက္ခုအထိ အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္သည့္ လား႐ိႈးေလဆိပ္သည္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈ မရွိေတာ့သျဖင့္ အ၀င္ခရီးသည္ ၂၀၀ ႏွင့္ အထြက္ခရီးသည္ ၂၀၀ တစ္ၿပိဳင္နက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ေပ ၂၀၀-ေပ ၈၀ တစ္ထပ္သံကူ ကြန္ကရစ္ ေလဆိပ္အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လား႐ိႈးေလဆိပ္ အေဆာက္အအံုသစ္အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္မွစ၍ ခရီးသည္မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Source : Eleven Media Group

Facebook comments