ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဗြႏွင့္ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမ ၃၈၆၁၇၆ ဧကအား အီေမာဘြန္း အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

javascript

ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်ီေဗြႏွင့္ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမ ၃၈၆၁၇၆ ဧကအား အီေမာဘြန္း အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ က်င့္သုံးကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ုိင္ ခ်ီေဗြၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း က်ေရာက္ေနသည့္ အက်ယ္အ၀န္း ၃၈၆၁၇၆ ဧက(၆၀၃ ဒသမ ၄ စတုရန္းမုိင္)ရွိ ေျမကုိ သဘာ၀၀န္းက်င္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ “အီေမာဘြန္း အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္”အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အီေမာဘြန္းအမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ နယ္ေျမအတြင္း က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ ေနထုိင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္နယ္ေျမအတြင္း အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းကုိျဖစ္ေစ၊ ဓာတ္သတၱဳ အညစ္အေၾကးကုိ ျဖစ္ေစ လက္၀ယ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္နယ္ေျမအတြင္း ေရထု၊ ေလထုကုိ တမင္ညစ္ညမ္းေစျခင္း၊ ေရစီးေရလာ ပ်က္စီးေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရတြင္အဆိပ္ခတ္ျခင္းမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကာကြယ္ထားသည့္ တိရစၦာန္မ်ား အပါအ၀င္ မည္သည့္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ကုိမွ် အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္နယ္ေျမအတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အနာတရ ျဖစ္ေစျခင္း၊ ယင္းေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ကုိ ျဖစ္ေစ၊ ၎၏ အစိတ္အပုိင္းကုိျဖစ္ေစ လက္၀ယ္ထားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လႊဲေျပာင္းျခင္း လုံး၀မျပဳလုပ္ရန္၊ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္နယ္ေျမအတြင္း မည္သည့္ သဘာ၀အပင္ကုိမဆုိ ခုတ္ယူျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လက္၀ယ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္း လုံး၀မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ တည္ေထာင္မည့္ နယ္ေျမရွိ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ အခြင့္အေရးထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ရန္ႏွင့္ နယ္ေျမသတ္မွတ္ တည္ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒအရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္သည့္ ပဏာမစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကုိ  ဖြဲ႕စည္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Source : Eleven Media Group

Facebook comments