ေျမယာဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ျပင္ဆင္ရန္ တုိက္တြန္း

javascript

ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဥပေဒသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ကြက္ငယ္ လယ္သမားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး၊ လယ္ယာေျမ မတရား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ စီမံခြင့္ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္ မွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒ၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒမ်ားကုိ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ သုေတသနအစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သံလြင္ႏုိင္ငံသားစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး အဖြဲ႕၏ အဆုိပါသုေတသနအစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ၊ လယ္ယာ ေျမဥပေဒ၊ ေျမလြတ္ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ 
(၁၈၉၄ ေျမသိမ္း အက္ဥပေဒ အပါအ၀င္) မ်ားကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းထားသည္။

ျပန္လည္ေရးဆြဲရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေျမယာအေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၏ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို မျပ႒ာန္းမီ ျပည္သူလူထုကို အသိေပး၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူရန္ အဓိကလိုအပ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။ 
"ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ေပၚထြန္းလာေသာ ဒီမုိကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္" ဟု အစီရင္ခံစာအႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သံလြင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးသီဟက ယခင္ ေျမယာဥပေဒ ေရးဆြဲမႈမ်ားသည္ ပညာရွင္မ်ား၏ ေကာက္ႏုတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမ်ားစုျဖင့္သာ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ ျပင္ဆင္မည့္ဥပေဒမ်ားတြင္ လယ္သမားထု၏ လက္ေတြ႕အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အေျခခံသည့္ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ဳိးျဖစ္သင့္သည္ဟု ဆုိသည္။

"ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအဆက္ဆက္လုပ္ေဆာင္မႈေတြက မထိေရာက္ခဲ့ဘူး။ လယ္ယာေျမဥပေဒရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကစၿပီး မွားေနတယ္လုိ႔  ေထာက္ျပၾကတယ္။ ဦးစားေပးျပင္ဆင္စရာေတြကိုက မ်ားေနတဲ့အထဲမွာ အဓိကကေတာ့ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲတဲ့ အဖြဲ႕ကိုက ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားလြန္းၿပီး အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈရွိေနတာက 
အဆိုးဆံုးပဲ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားစုသည္ ေျခာက္ဧကေအာက္ လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ကြက္ငယ္ လယ္သမားမ်ားျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ တပ္မေတာ္အာဏာသိမ္းခဲ့ခ်ိန္မွ စတင္ကာ
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments