သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း ဂ်ပန္က ဟိုတယ္တစ္လုံးတည္ေဆာက္မည္

javascript
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ သန္လ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိလူေနအိမ္ရာႏွင့္စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံ ဧရိယာအတြင္း ဂ်ပန္ ကုမၸဏီတစ္ခုက ဟိုတယ္တစ္လုံးတည္ ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Thilawa Property Development Limited မွ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ရက္က သိရသည္။ 

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္းရွိ လူေနအိမ္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ ရာအေဆာက္အအုံ ဧရိယာအတြင္း ဟိုတယ္လုပ္ငန္းႏွင့္ စက္သုံးဆီလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလက တင္ဒါစတင္ ေခၚယူခဲ့ၿပီး ေလၽွာက္ထား ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ၁၁ခု ႏွင့္ ျပည္ပ နိုင္ငံမ်ား ကုမၸဏီေျခာက္ခုထဲမွ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 
တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ Super Hotel Co., Ltd မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၌ ယခင္ကပင္ ဟိုတယ္တစ္ခုတည္ေဆာက္ကာ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ 
ထိုကုမၸဏီမွာ နိုင္ငံတကာတြင္ ဟိုတယ္၁၁၉လုံး တည္ေဆာက္ကာ ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ယခု ေဆာက္လုပ္မည့္သီလဝါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္အတြင္းတြင္ လူေနအိမ္ရာႏွင့္စီးပြားေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အအုံဧရိယာအတြင္းအခန္း ေပါင္း ၁၂၉ ခန္းပါ ဟိုတယ္ကိုတည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: PYI Myanmar

Facebook comments