၂ဝ၁၇ တြင္ ေပၚထြက္လာမည့္ အထပ္ျမင့္ ကြန္ဒိုမီနီယံမ်ား

javascript

လူဦးေရ သိပ္သည္းထူထပ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေနထုိင္မႈပံုစံကုိၾကည့္လွ်င္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ျခင္းထက္ ကြန္ဒိုႏွင့္ တုိက္ခန္းမ်ားကုိ ဝယ္ယူ၊ ငွားရမ္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားက
ပုိမုိမ်ားျပားလာသည္။

၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အထပ္အျမင့္ဆံုး ကိုးထပ္ခန္႔ရွိ ႏွစ္ခန္းတြဲတိုက္ခန္းမ်ားကို ေပါေပါမ်ားမ်ား ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရၿပီး 
ကြန္ဒိုဟု အမည္တပ္သည့္ အခန္းက်ယ္ တုိက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ေနာက္ဆံုးေပၚ အထပ္အျမင့္ဆံုး လူေနထိုင္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဘက္စံုသံုး လူေနရပ္ဝန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ႐ံုးခန္း
အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ လက္ခ်ဳိးေရတြက္ႏုိင္သည့္ အေနအထားသာ ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ား ေပးလာခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးေပၚ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ၂ဝ၁၅၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္စတင္၍ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕လာခဲ့ရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေနာက္ဆံုးေပၚ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းမ်ား စတင္ထြက္ေပၚလာသည့္ အခ်ိန္တြင္ အမ်ားစုသည္ အစိုးရထံမွ ဘီအုိတီစနစ္ (တည္ေဆာက္၊ လည္ပတ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္း)ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ ေျမငွားရမ္းကာ ကြန္ဒိုမီနီယံမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈပါ လူေနအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ႐ံုးခန္း အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဟိုတယ္ အေဆာက္ အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလခန္႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ေဟဂဲလ္ျမန္မာစင္တာႏွင့္ ျမန္မာပလာဇာ အေဆာက္အအံုသည္ ေနာက္ဆံုးေပၚအထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု (High_End Builidng) တစ္ခုအျဖစ္ သိသာထင္ရွားစြာ စတင္ေပၚထြက္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စတင္ဖြင့္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္တြင္လည္း အိမ္ခန္း လိုအပ္ခ်က္၊
႐ံုးခန္းလိုအပ္ခ်က္၊ ဟိုတယ္အခန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆုိၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ကြန္ဒိုအခန္း၊ ႐ံုးခန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈပါ လူေနအခန္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္သည္ ၂ဝ၁၂ ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၅ ႏွင့္ ၂ဝ၁၆ တြင္ ျပန္လည္က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ အခန္းရရွိႏုိင္မႈသည္ ၂ဝ၁၅၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ဝယ္လိုအားမွာ က်ဆင္းေနခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အကုန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ငွားရမ္းႏုိင္သည့္ ႐ံုးခန္းေနရာလြတ္ စတုန္ရန္းမီတာ ၂၅ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ ေပၚထြက္လာေသာ္လည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 
သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးစီးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားက ႐ံုးခန္းေနရာမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့လွ်င္ ၂ဝ၁၂၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မ်ားထက္ အခန္းရရွိႏိုင္မႈႏႈန္း ျမင့္မားေနေသးေၾကာင္း Colliers International Myanmar ၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

အထပ္ျမင့္ ကြန္ဒိုမီနီယံ အေဆာက္အအံုေစ်းကြက္မွာလည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အထပ္ ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား ရပ္နားျခင္းႏွင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ ေႏွးေကြးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ဒို
အေဆာက္အအံုအသစ္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားနည္းခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္အကုန္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ အထပ္ျမင့္ ကြန္ဒိုမီနီယံ စီမံ ကိန္း အခု ၂ဝ ရွိခဲ့ၿပီး  ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ စီမံကိန္း ၁ဝ ခုရွိကာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ စီမံကိန္း ငါးခုသာရွိသည္။

ယခု ၂ဝ၁၇ တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်န္းရွင္းစီးတီး ဘက္စံုသံုး လူေနရပ္ဝန္း (Junction City Complex)၊ Golden City အဆင့္ျမင့္
အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ Time City၊ Diamond Inya Palace ကြန္ဒိုႏွင့္ ေဟဂဲလ္ျမန္မာစီမံကိန္း၏ ဒုတိယပိုင္းစီမံကိန္းမ်ား ၿပီးစီးေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ဂ်န္းရွင္းစီးတီး ဘက္စံုသံုးလူေနရပ္ဝန္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းေထာင့္ရွိ ေျမ ၆ ဧကေပၚတြင္ ေရႊေတာင္ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ေနသည့္ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားပါဝင္သည့္ 
ဘက္စံုသံုး လူေနရပ္ဝန္းေခၚ Junction City စီမံကိန္း၏ ပထမပိုင္းသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းပထမပိုင္း စီမံကိန္းတြင္ ႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံု၊ ေစ်းဝယ္စင္တာႏွင့္ဟိုတယ္အေဆာက္အအံုတုိ႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံုသည္ အထပ္ေပါင္း ၂၃ ထပ္ရွိကာ စတုရန္းမီတာ ၃၄,ဝဝဝ ခန္႔ ႐ံုးခန္းေနရာလြတ္မ်ား ေစ်းကြက္တြင္ ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔ျပင္ အခန္းေပါင္း ၃၄၈ ခန္းပါဝင္မည့္ Pan Pacific Yangon Hotel လည္း ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ကာ ငါးထပ္အျမင့္ရွိသည့္ Junction City ေစ်းဝယ္စင္တာလည္း ပါရွိသည္။

ဂ်န္းရွင္းစီးတီးစီမံကိန္းကုိ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီက စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေစ်းမ်ားဌာနႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းကာ ဘီအုိတီစနစ္ျဖင့္ စည္ပင္ပိုင္ေျမ ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသစ္ ေျမေနရာတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အထပ္ျမင့္စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္း၏ ဒုတိယပိုင္းတြင္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈပါ လူေနအိမ္ခန္းမ်ား၊ ႐ံုးခန္းမ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာႏွင့္ ေျမေအာက္ကားပါကင္၊ အထပ္ျမင့္ကားပါကင္မ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Golden Cityအဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယခင္ စီအမ္ေအ႐ံုးဝင္းအတြင္းတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးပါေသာ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမံကိန္း Golden City စီမံကိန္း၏ ဒုတိယစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ၃၃ ထပ္ အျမင့္ရွိေသာလူေနအေဆာက္အအံုသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း အခန္းေပါင္း ၆ဝဝ ေက်ာ္ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

၄င္း၏ ပထမစီမံကိန္းမွာလည္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလခန္႔တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး အခန္းေပါင္း ၅ဝ၃ ခန္း ရွိကာ လက္ရွိတြင္ အိမ္ခန္းမ်ားကို ဝယ္ယူသူမ်ားထံ အပ္ႏွံၿပီးေၾကာင္း သိရသည္။

Golden City စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ ပါဝင္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာ အဆင့္ျမင့္ လူေန အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ႐ံုခန္းအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားႏွင့္ ဟုိတယ္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ၁၁ လံုး ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၃ဝ ျဖစ္ၿပီး ဘီအုိတီစနစ္ျဖင့္ အစိုးရထံမွ ေျမငွားရမ္း တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Time City စီမံကိန္း

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ဟံသာဝတီႏွင့္ ကြၽန္းေတာလမ္းၾကားရွိ ေျမ ၁ဝ ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည့္ ဘက္စံုသံုး လူေနရပ္ဝန္း Time City စီမံကိန္းမွာလည္း ေအာက္တုိဘာလခန္႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမည္ဟု စီမံကိန္းကို တည္ေဆာက္သည့္ ကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံု ႏွစ္လံုး၊ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ရွိသည့္ ဟိုတယ္ အေဆာက္အအံု တစ္လံုး၊ လူေနကြန္ဒို အေဆာက္အအံု ႏွစ္လံုးႏွင့္ ရတနာေစ်းဝယ္စင္တာ အေဆာက္အအံုတုိ႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီက အခန္းအေရအတြက္မ်ားကို အတိအက် တရားဝင္မထုတ္ျပန္ေသးေသာ္လည္း အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားစြာပါဝင္သည့္ စီမံကိန္းက အခန္းေပါင္း မ်ားစြာ ထြက္လာမည္
ျဖစ္သည္။

ဒိုင္းမြန္း အင္းလ်ား ပဲေလ့စ္ ကြန္ဒိုမီနီယံ

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဦးထြန္းၿငိမ္း လမ္းတြင္ Mandalay Golden Wing ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ အထပ္ ၃၂ ထပ္အျမင့္ရွိသည့္ ဒိုင္းမြန္းအင္းလ်ား ပဲေလ့စ္ 
(Diamond Inya Palace)ကြန္ဒုိမီနီယံသည္ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အထပ္ေပါင္း ၃ဝ ထိ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးၿပီးစီးပါက လူေနအခန္းေပါင္း ၃၇၆ ခန္း ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ကြန္ဒိုမီနီယံ စီမံကိန္းသည္ ကနဦးစီမံကိန္း၌ အထပ္ေပါင္း ၃၄ ထပ္တည္ေဆာက္မည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အခ်ိန္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အျမင့္ဆံုးအေဆာက္အအံုတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အထပ္ေပါင္း ၃၂ ထပ္သာတည္ေဆာက္မည္ဟု သိရသည္။

ေဟဂဲလ္ ျမန္မာ စီမံကိန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ပထမဦးဆံုး ထင္သာစြာ ျမင္ေတြ႕လာရသည့္ ျမန္မာပလာဇာဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုစီမံကိန္း ေဂဟဲလ္ျမန္မာ၏ ဒုတိယပိုင္းစီမံကိန္းတြင္ လူေနအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ႐ံုးခန္း အေဆာက္အအံုမ်ား စုစုေပါင္း အေဆာက္အအံု ငါးလံုး ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဒုတိယစီမံကိန္းတြင္ ၂၈ ထပ္အျမင့္ရွိသည့္ ႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံုႏွစ္လံုးႏွင့္ ၃၂ ထပ္အျမင့္ရွိမည့္ Lake Suit လူေနအေဆာက္အအံု သံုးလံုးတုိ႔ၿပီးပါက အခန္းေပါင္း ၁,ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ ထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ေဟဂဲလ္ျမန္မာစီမံကိန္း၏ ပထမပိုင္းတြင္ ျမန္မာစင္တာ၊ ျမန္မာပလာဇာႏွင့္ မီလာဟိုတယ္တို႔ကို ဖြင့္လွစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္ကုမၸဏီက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရာႏႈန္းျပည့္ျဖင့္ အဆုိပါစီမံကိန္းကို အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၄ဝ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျမေနရာေပၚတြင္ ဘီအုိတီစနစ္ျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ေနသည္။

ဆူးေလစကြဲ

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက ဖြင့္လွစ္လုိက္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ဆူးေလစကြဲစင္တာသည္လည္း ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၏ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ႐ံုးခန္းေနရာလြတ္မ်ားငွားရမ္းရန္ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ေရွာပင္းေမာက ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ႐ံုးခန္းေနရာလြတ္မ်ားကို စတင္ငွားရမ္းေနၿပီျဖစ္သည္။

၂၃ ထပ္ အျမင့္ရွိသည့္ ဆူးေလစကြဲအေဆာက္အအံုတြင္ ၁၅ ထပ္ကို ႐ံုးခန္းငွားရမ္းမႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ကာ ဧရိယာစုစုေပါင္း စတုရန္းမီတာ ၆,ဝဝဝ ခန္႔ ရွိသည္။ ေျမေအာက္ထပ္ႏွင့္သံုးလႊာအထိမွာ ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ကားအစီးေရ ၅ဝဝ ခန္႔ ဝင္ဆံ့သည့္ ကားပါကင္ေနရာလည္း ပါဝင္သည္။ အထပ္ျမင့္ပိုေဆာက္မႈျဖင့္ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ခဲ့ရေသာ စီမံကိန္းလည္းျဖစ္သည္။

G.E.M.S Garden ကြန္ဒိုမီနီယံ

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းစိန္လမ္းမေပၚရွိ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္သည့္ G.E.M.S Garden ကြန္ဒိုမီနီယံသည္ လက္ရွိတြင္ အခန္းဝယ္ယူသူမ်ားထံ အခန္းမ်ား အပ္ႏွံေနၿပီျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး အထပ္ျမင့္ ၂၁ ထပ္ရွိသည့္ လူေနကြန္ဒို အေဆာက္အအံုေလးလံုးကအခန္းေပါင္း ၅၈၄ ခန္းရွိေၾကာင္း အဆုိပါကြန္ဒိုမီနီယံကို 
တည္ေဆာက္သည့္ CapitalDevelopment Limited ကုမၸဏီ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

G.E.M.S Garden ကြန္ဒိုမီနီယံ စီမံကိန္းသည္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ ေျမဧကေပၚတြင္ဟိုတယ္၊ ေစ်းဝယ္စင္တာႏွင့္ ႐ံုးခန္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို ဒုတိယအဆင့္ႏွင့္ တတိယအဆင့္တုိ႔ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments