၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထဲ ျဖတ္သန္းမယ့္ ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းမ်ား

javascript

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စနစ္တက်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားကို ယခင္အစုိးရေဟာင္း လက္ထက္ကတည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္လည္း ထိုစီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ အစိမ္းေရာင္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေစရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက မဟာရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ၂၀၄၀၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းမ်ား၊ အိမ္ရာေဖာ္ထုတ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာက္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ထိုစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈအပိုင္းႏွင့္ ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း မည္သည့္ စီမံကိန္းသစ္မ်ား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ၿပီးစီးႏုိင္မည္လဲဆုိသည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ၂၀၄၀

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ ျမစ္ကူးတံတား စီမံကိန္းမ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈေျဖရွင္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရရရွိေစေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ထပ္လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ မဟာရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ၂၀၄၀ ကို ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းအသစ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံ အစီရင္ခံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာကိုင္အိခ်ီယိုနာကာဆာ၀ါက ေျပာသည္။

ထိုစီမံကိန္း ေရးဆြဲၿပီးပါက အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက ေထာက္ပံ့ေသာ ဘတ္ဂ်က္ကို မူတည္ကာ လိုအပ္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ယခုၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအေပၚ အေျခခံ၍ စီမံခန္႔ခြဲ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေလဆိပ္သုိ႔ သြားေရာက္ရန္ အလြန္ေ၀းကြာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အခ်ိန္သက္သာေစရန္အတြက္ သီးျခားၿမိဳ႕တြင္း၊ ၿမိဳ႕ျပင္ပတ္လမ္းမ်ားမွ သြားေရာက္ရန္ အထပ္ျမင့္ ပတ္လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း

မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့ေသာ အစိုးရလက္ထက္ သက္တမ္းကုန္ခါနီးတြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရသစ္က
ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေၾကညာခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ထပ္မံအတည္ျပဳၿပီးပါက ယခင္တင္ဒါေအာင္ ျမင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီသံုးခုအျပင္ အျခားကုမၸဏီမ်ားကိုပါ တင္ဒါမ်ား ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕သစ္ဦးစားေပးစီမံကိန္း ခုနစ္ခုအနက္ ဦးစားေပး(၂)ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေနရာျဖစ္ေသာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ဖက္ကမ္း၊ တြံေတးႏွင့္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေျမဧက ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေပၚတြင္ စီမံကိန္း စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ Master Plan ေရးဆြဲေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ျပဳလုပ္ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရသစ္က ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဧရိယာမ်ားအတြင္း ေျမေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ျခင္း မရွိေစရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က တိက်စြာ ၾကပ္မတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က ေျပာသည္။

ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ ထပ္တုိးစီမံကိန္းမ်ား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ဂ်ပန္ခရီးစဥ္မွ ရရွိခဲ့ေသာ အတိုးႏႈန္းသက္သာသည့္ ေရရွည္အေထာက္အပံ့ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလ်ံျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း သံုးခု ကို ႏို၀င္ဘာလကတည္းက စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဂ်ဳိက္ကာထံမွ သိရသည္။

စီမံကိန္းကာလ ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ယခုပထမႏွစ္တြင္ သန္လ်င္တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ လဂြမ္းျပင္ ေရေပးေ၀ေရးႏွင့္ လႈိင္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ကုကၠိဳလ္၀ ေရေပးေ၀ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ထိုစီမံကိန္းမ်ား အားလံုးကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ က စီမံကိန္းမ်ားၿပီးဆံုးသည္အထိ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဂ်ဳိက္ကာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ကိုင္အိခ်ီယိုနာကာဆာ၀ါက ေျပာသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္း သုည ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေပးရမည့္ အဆိုပါေခ်းေငြျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သန္လ်င္ တံတားသစ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တံတားဒီဇိုင္း အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား ၿပီးစီးေနၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ စတင္ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လဂြမ္းျပင္ ေရေပးေ၀ေရး
စီမံကိန္းအတြက္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ၏ ေခ်းေငြျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ၁၄ ခု တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းပထမပိုင္းအေနျဖင့္ လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးႏွင့္ ေရေပးေ၀ေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း ၆၅ ခုအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၇ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ ေက်ာ္)ကို အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြျဖင့္ ေခ်းေပးထားသည္။

စီမံကိန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၇ အထိ ေလးႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း အပိုင္း(၂)အတြက္ အေသးစိတ္ မေရးဆြဲရေသးေသာ္လည္း ဂ်ပန္ယန္း ၁၄ ဘီလ်ံ အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုရီးယားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီႏွင့္ ျပည္တြင္းစီမံကိန္းမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ကိုရီးယားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ
ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းေဒသႏွင့္ ရန္ကုန္-ဟံသာ၀တီ-ပဲခူး စႀကႍဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပင္မစီမံကိန္း ၂၀၁၅-၂၀၁၇ ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးဆံုးျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ေတာင္ဘက္ျခမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း၊ ဒလတံတား တည္ေဆာက္ ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပဲခူး၊ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္စီမံကိန္းမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ အခ်ိန္ယူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ၁၈ မိုင္ခန္႔ ေ၀းေသာ လက္ခုပ္ကုန္းတြင္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ ကိုရီးယားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီက ေလ့လာလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကိုရီးယားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ၏ ငါးခုေျမာက္ အကူအညီအေပးခံရဆံုး မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၃ မီလ်ံ ကူညီေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စက္မႈဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းမ်ား

ယခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈဇုန္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အစိုးရသစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္း ကတည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ေျမေဈးမ်ားက်ေစရန္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္  အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို အဓိကဦးစားေပး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဆံုး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ျဖစ္သည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ဒုတိယအဆင့္စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ ဇုန္အပိုင္း(ခ)မွ ပထမပိုင္းစီမံကိန္းမ်ားကို ေျမဧက 
ဟက္တာ ၇၀၀ ေပၚတြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ လည္ပတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌  လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏုိင္ငံက လုပ္ငန္းေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ေပးထားၿပီးျ ဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလ၀ါဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလီမိတက္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments