ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း က်ပ္သိန္း ၁၀၀ တန္ တိုက္ခန္း ၈,၀၀၀ ေက်ာ္ တည္ေဆာက္ ေရာင္းခ်မည္

javascript

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း တိုက္ခန္းတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ေသာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ 
အခန္းေပါင္း ၈,၀၀၀ ကို ဦးစားေပးတည္ေဆာက္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာသည္။

အိမ္ရာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၁ ခုႏွစ္အထိ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲထားၿပီး အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၁ ဒသမ ၈ သိန္း တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္က က်င္းပေသာ ရတနာၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အပိုင္း(၁)မွ ရတနာ ႏွင္းဆီအဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၀င္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အိမ္ရာဘ႑ာေငြေၾကးစနစ္မ်ားကိုထူေထာင္ေပးသည့္အေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ 
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အိမ္တန္ဖိုး၏ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးသြင္းကာ က်န္ေငြေၾကးကို ရွစ္ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အထိ အရစ္က်ေပးဆပ္ႏုိင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း 
၎က ေျပာသြားခဲ့သည္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိေသာ ရတနာၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အပိုင္း(၁)မွ ရတနာႏွင္းဆီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ ၁၈ ထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုသစ္ကို ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ထိုအိမ္ရာစီမံကိန္းကို ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ၿမိဳ႕ျပဗဟိုခြဲတစ္ခုျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး Neighbourhood concept ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္က ေျပာသည္။

ထိုအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား အဆင္ေျပေျပ ေနထိုင္ႏုိင္ေစရန္ ႐ံုးခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ယခင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအၾကာက အေရွ႕တိုင္းတြင္ အလွပ ဆံုးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ မဟုတ္ေတာ့သည္ကို ၀န္ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပန္လည္လွပတင့္တယ္ေစရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ ဗဟိုျပည္ေထာင္စုအစုိးရမ်ားသာမက အားလံုး၀ိုင္းၿပီး ႐ုန္းကန္သြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ျပန္လည္မြမ္းမံသြားရန္ စီစဥ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံ၏ မ်က္ႏွာစာၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ လူဦးေရ အထူထပ္ဆံုးႏွင့္ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါက 
တစ္တိုင္းျပည္လံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္သည္ဟု ေျပာႏုိင္ကာ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေအာင္ျမင္တုိးတက္ေၾကာင္း ျပႏိုင္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကမၻာက တိုးတက္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခါ အဖက္ဖက္မွ ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ား အဆင္ေျပေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ တန္ဖိုးေငြေၾကးကိုသာ ၾကည့္႐ႈျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ရတနာအိမ္ရာစီမံကိန္းကို အစိုးရသစ္၏ ကနဦး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းအျဖစ္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္တြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ၂,၂၀၀ ကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ အရစ္က် ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments