ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ျပန္လည္စတင္ရန္ အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီႏွင့္ ျပန္ေဆြးေႏြးမည္

javascript

ထား၀ယ္အထူးစီးပြား ေရးဇုန္ ျပန္လည္စတင္မႈပထမအ ဆင့္အျဖစ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးတည္ေဆာက္ရန္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ယင္းစီမံကိန္းစတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည့္ အီတာလ်ံ-ထိုင္းကုမၸဏီတုိ႔ ဇန္န ၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ျပန္လည္ေဆြး ေႏြးမည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

‘‘ဒီစီမံကိန္းအတြက္ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမွ အ ျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြက စိတ္၀င္စားမယ္။ ဒါေၾကာင့္လမ္း ကို အရင္လုပ္ဖို႔ ကုမၸဏီေဟာင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာပါ။ ဂ်ပန္ကေငြေၾကး ေတာင့္ေတာ့သူတို႔ကို ဖိတ္ေခၚ တာ သူတို႔ကလည္း စိတ္၀င္စားမႈ ရွိၾကပါတယ္’’ဟု ထား၀ယ္အထူး စီးပြားေရးဇုန္၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္ မတီ ဒုတိယဥကၠ႒တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးၿဖိဳးေ၀ထြန္းကေျပာသည္။

ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ကို အီတာလ်ံ ထုိင္းကုမၸဏီက စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကုမၸဏီက ေငြ ေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ေနာက္ပိိုင္း တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ဆက္လက္ပါ ၀င္ရန္ ဖိိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ တနသၤာရီတိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ဒီ ဇင္ဘာအတြင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက စိတ္ ၀င္စားမႈ ျမင့္တက္မႈမ်ားရွိလာခဲ့ သည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ် ပန္ႏိုင္ငံမွကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ စီမံ ကိန္းအတြက္ အေသးစိတ္ကို ဇန္ န၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဦးၿဖိဳးေ၀ထြန္းက ေျပာသည္။

အဆုိပါထား၀ယ္အထူးစီး ပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းျပန္လည္ စ တင္ရန္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ စတင္ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဒုတိယ ေျမာက္အေနျဖင့္ အီတာလ်ံ- ထိုင္းကုမၸဏီႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ သည္။

ဇုန္စီမံကိန္းျပန္လည္ စတင္ ရာတြင္လည္း ယခင္အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူထားသည့္စီမံကိန္း အခ်ိဳ႕မွ အပိုင္းမ်ားကို ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဦး ၿဖိဳးေ၀ထြန္းကဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းျပန္လည္စတင္မည့္ ရက္ ကို အတိအက်မသတ္မွတ္ႏိုင္ ေသးေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဟူ၍ အထူး စီးပြားေရးဇုန္သံုးခုရွိသည္။ ယင္းတို႔အနက္ သီလ၀ါအထူး စီး ပြားေရးဇုန္သာစတင္လည္ပတ္ ေနၿပီး ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္သည္လုပ္ငန္း ရပ္တန္႔ထား ကာ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရး ဇုန္မွာလည္း လုပ္ငန္း စတင္ႏိုင္ ျခင္းမရွိေသးေပ။

Source : 7day Daily News

Facebook comments