၂၀၁၇ ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမေစ်း အတက္အက်မၾကမ္းပဲ ပံုမွန္ေစ်းကြက္ရိွမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္

javascript
၂၀၁၇ ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမေစ်း အတက္အက်မၾကမ္းပဲ ပံုမွန္ေစ်းကြက္ရိွမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အိမ္ရာတည္ေဆာက္ေရး စီမံခ်က္သစ္မ်ားေၾကာင့္ အိမ္ရာ
ပိုင္ဆုိင္မႈ မရိွေသးသူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာတုိက္ခန္း
ပိုင္ဆုိင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ား ေပၚေပါက္လာဦးမည္ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရဌာနဆုိင္ရာ သတင္းမ်ားအရလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္
စပ္ဆက္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားအတြင္း ေရနက္ဆိပ္ကမ္စီမံကိန္းသစ္၊ စီးပြား
ေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႔သစ္စီမံကိန္းမ်ားလည္းဆက္လက္အေကာင္အထည္ေပၚလာ
ဖြယ္ ရိွေနသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး တန္ဖုိးနည္း၊ တန္ဖုိးသင့္ အိမ္ရာမ်ားကိုလည္း
ဆက္လက္ တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ေနထိုင္လူဦးေရႏွင့္ အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္မႈ အခ်ိဳးအစားကြာဟခ်က္ ျမင့္မားလွသည့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႔အတြက္ တန္ဖုိးနည္း တန္ဖိုးသည့္ အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္
မႈသည္ အိမ္ရာမဲ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အေျဖမဟုတ္ေသးပဲ
တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္မ်ားျပားလာေသာ ၿမိဳ႔ျပသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႔႕အေျခခ် အလုပ္လုပ္ကိုင္
သူမ်ား၊ တိုးပြားလာေသာအရြယ္ေရာက္ လူဦးေရမ်ားေၾကာင့္လည္း အိမ္ရာ
တုိက္ခန္းလုိအပ္ခ်က္မွာလည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း တုိးလာေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႔ျပသို႔ တတ္ေရာက္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြမႈမ်ား
တြင္ ျမန္မာျပည္အရပ္အရပ္မွ လာေရာက္ၾကသူမ်ားရိွသလုိ အဓိက ေရႊ႔ေျပာင္း
အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး
ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ အလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးမွ
အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္အနီး အကြက္ရိုက္ၿခံခတ္၍ ေနထုိင္သူမ်ား၊
စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္၍ နီးစပ္ရာ အိမ္မွား၌ စုဖြဲ႔ငွားရမ္း
ေနထုိင္မႈမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ရိွရတတ္ကာ အခ်ိဳ႔မွာလည္းး ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္
ႏွီးႏြယ္၍ လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားလည္း ရိွလာၾကသည့္အတြက္ အိမ္ယာမဲ့ျပႆ နာ
မ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ျပႆ နာမ်ားမွာ အစိုးရအတြက္ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ရမည့္
အဓိကတာ၀န္တရပ္အေနျဖင့္လည္း ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

တန္ဖုိးနည္းတန္ဖုိးသင့္အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ ဆက္လက္
တည္ေဆာက္ရန္ စီမံခ်က္မ်ားလည္း ႏွစ္စဥ္ရိွေနေသာ္လည္း မူလရန္ကုန္ဇာတိ
အေျခခံလူတန္းစား အိမ္ရာမဲ့ ျပည္သူမ်ားကပင္ မ၀ယ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနရိွ
ေနဆဲျဖစ္ကာ၀င္ေငြအသင့္အတင့္ရိွ၍ စုေဆာင္းေငြအတန္အသင့္ရိွၾကေသာ
လူလတ္တန္းစားမ်ားအတြက္ႏွင့္ တဆင့္၀ယ္ေရာင္းမ်ားကသာ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္
အလမ္းမ်ားေနဆဲျဖစ္သည္။

အစိုးရပိုင္းအေနျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တည္ေဆာက္မည့္ အိမ္ရာ
သစ္မ်ားအား ပိုမုိတန္ဖုိးေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေသာ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား၊ အငွား
အိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးမႈမ်ားအား တုိးခ်ဲ႔လုပ္ေဆာင္လာမည္မွာ မွန္ေသာ္
လည္း တခ်ိန္ထဲတြင္ ေက်းလက္ဗဟုိျပဳ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း အလုပ္အကိုင္မ်ား
ျမင့္မားတုိးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္နယ္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားအလုိက္ တန္ဖုိးနည္း၊
တန္ဖုိးသင့္ႏွင့္အငွားအိမ္ရာမ်ားကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တည္ေဆာက္
အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

ယခု ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကာလအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေျခအေန
မွာ ၀ယ္ေရာင္းမ်ား ေစ်းကြက္ ေအးေနဆဲ ျဖစ္သည့္ အေျခအေနေတြ႔ရၿပီး မူလ
ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံထားသူမ်ား ျပန္လည္အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား ပိုမုိေတြ႔လာေနရသည္။
ေငြေၾကးအတန္အသင့္ရိွသည့္ အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္မႈ လုိအပ္သူမ်ားအတြက္မူ လက္ရိွ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေနအထားအရ ေရာင္းလုိအားမ်ားျပားေနသည့္
အတြက္ ေငြရိွပါက စိတ္ႀကိဳက္ရွာေဖြ ၀ယ္ယူထားႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနကာ
အိမ္ပုိင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေခၚဆုိေစ်းမ်ား ေလ်ာ့ေပါ့လာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အေရာင္း
အ၀ယ္ေစ်းကြက္အတြင္း ညိႈႏိႈင္းအေရာင္းအ၀ယ္မ်ား အျဖစ္မ်ားသည္ကို ေတြ႔ရကာ
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေစ်းကြက္ထိန္းသည့္အေနျဖင့္
အိမ္ၿခံေျမ အေရာင္းျပပြဲမ်ားတြင္း ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အရစ္က်ေငြသြင္းစနစ္
မ်ား အေရာင္းျမွင့္တင္လာၾကၿပီး ျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္က်င္းပသည့္အခါတုိင္း ၀ယ္လုိမ်ား
လာေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာ၍ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။

စက္မႈဇုန္ေျမကြက္မ်ားအေနျဖင့္မူ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ားထက္ ေရာင္း၀ယ္ငွား
ေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္လ်က္ရိွသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္မ်ား
ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္လုိမႈမ်ား အားေကာင္း
လာေသာေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္အတြင္း၌လည္း ေစ်းကြက္ ဆက္လက္ေကာင္းမြန္
ေနဦးမည္ဟု ယူဆရသည္။
တုိက္ခန္းမ်ားအေနျဖင့္ ရပ္နားဆုိင္းငံ့ထားသည့္ ေဆာက္လက္စ အထပ္ျမင့္
ကန္ထရိုက္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပန္လည္စိစစ္ခြင့္ျပဳခ်က္
အရ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္လ်က္ရိွေနၿပီး တုိက္ခန္းသစ္မ်ားလည္း ၿမိဳ႔နယ္မ်ား
အလုိက္ ပိုမုိ ေပၚထြက္လာဖြယ္ရိွသည္။
အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္မႈအတြက္ အမွန္တကယ္ ၀ယ္လုိမ်ားမွာ အမ်ားအျပားရိွေနၿပီး ႀကီးျမင့္
ေနသည့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းေစ်းမ်ားအား အထိုက္အေလ်ာက္ လက္ခံ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ
ကိုယ္ပိုင္ေငြအားႏွင့္ ၀ယ္ယူမည့္ အိမ္ရာတိုက္ခန္း တန္ဖိုးမွ်ေျခ အေျခအေနတစ္ခုသို႔
ေစာင့္ၾကည့္၀ယ္ယူမႈမ်ားမွာ ရိွေနသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း၌လည္း ၿခံေျမ
ေစ်းမ်ား သိသိသာသာ အတက္အက် ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္မလာႏိုင္ေသးပဲ အေရာင္းေခၚ
ဆုိမႈမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ အိမ္၀ယ္လက္မ်ားအၾကား ပံုမွန္အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္
မ်ား ရိွေနဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။

Property Media Team
www.Property.com.mm

Facebook comments