ေမာ္လၿမိဳင္ - ေရး - ထား၀ယ္လမ္းမ တစ္ေလွ်ာက္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမကြက္မ်ား အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားရိွေန

javascript

ေမာ္လၿမိဳင္ - ေရး - ထား၀ယ္လမ္းမ တစ္ေလွ်ာက္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမကြက္မ်ား

အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားရိွေန

 

ေမာ္လၿမိဳင္ - ေရး - ထား၀ယ္လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ စုိက္ပ်ိဳးေရးၿခံမ်ားႏွင့္

ဥယ်ာဥ္ေျမကြက္မ်ား အေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားလ်က္ ရိွေနၿပီး ေရးၿမိဳ႕ပတ္၀န္း

က်င္ ေျမကြက္မ်ားအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ေကာင္းမြန္လ်က္ရိွေၾကာင္း

ေဒသခံအက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ေဒသမ်ားအတြင္း ခရီးသြား

လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြားလာမႈ လမ္းေၾကာင္းမ်ား

နီးစပ္ရာ ၿမိဳ႔ရြာမ်ားအနီး ၿခံေျမကြက္မ်ား အေရာင္းေခၚဆိုမႈမ်ား ရိွလာၿပီး

ဆက္သြယ္ကူးသန္းသြားလာမႈ မ်ားလာေသာေၾကာင့္ နယ္ေဒသမ်ား၏

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း စိတ္၀င္စားသူမ်ား ရိွလာေၾကာင္းစံုစမ္း

သိရိွရသည္။

ေရးဘက္မွာလည္း ၀ယ္ေရာင္းေလးေတြ ခုတေလာ ေစ်းကြက္ေကာင္း

ေနတယ္ လူဦးေရကလည္း မ်ားလာတယ္ ၿမိဳ႔ျပင္ၿခံေတြတခ်ိဳ႔က အရင္က

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေပမယ့္ လုပ္ငန္းမေကာင္းတဲ့အခါ လူေနျပန္

ေလွ်ာက္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္လာၾကတဲ့အခါ ၿခံေျမေနရာရွားေတာ့ ေစ်းေကာင္း

ေလးေတြ ရၾကတယ္ အရင္ကၿမိဳ႔စြန္ဘက္ေတြဆုိ ေခါင္ေတာ့ ဆယ္သိန္း၊

ဆယ့္ငါးသိန္းေလာက္ပဲ ေစ်းရိွတယ္၀ယ္မယ့္လူလည္းမရိွဘူး ခုေနာက္ပိုင္း

ခုနကကလုိ လူေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီးတခ်ိဳ႔လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးမလုပ္ပဲ

တျခားစီးပြားေရးတစ္ခုခုလုပ္လာၾကတာေတြေရာျပန္ၿပီး အေရာင္းေခၚၾက

တာေတြေရာေပ့ါ လက္ရိွမွာေတာ့ အက်ယ္အ၀န္းေပၚမူတည္ၿပီး သိန္း ၈၀ /

၁၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ကေနသိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္၀န္းက်င္အထိ ေစ်းေခၚၾကတယ္

ဖားေအာက္ေတာရဘက္ေတြမွာလည္း ေျမကြက္အေရာင္းေခၚတာေတြရိွ

ပါတယ္ ေပ ၄၀x၆၀ ကို သိန္း ၁၀၀ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ အေရာင္းေစ်း

ရိွတယ္ ၀ယ္လုိေတြကေတာ့ လာလာၾကည့္ၾကပါတယ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္

တာလည္းရိွတယ္ ညိႈႏိႈင္း၀ယ္ေရာင္းေပ့ါဟု ေဒသခံ အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္

တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

တနသၤာရီလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ၿမိဳ႔ရြာမ်ားအနီးရိွ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမမ်ားႏွင့္ အာရွ

လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ရိွ လူေနရပ္ရြာမ်ားအနီး ၿခံေျမအေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ား

ေခၚဆုိမႈမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ားရိွလာေနၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ေပါက္

ေစ်းအေနျဖင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရိွေသာ္လည္း ႀကိဳက္ေရာင္းႀကိဳက္၀ယ္၊

ညိႈႏိႈင္းအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႔ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ

ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments