ေနအိမ္တိုက္ခန္းျပင္ဆင္မႈ အေသးစားႏွင့္အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈမ်ား

javascript

ေနအိမ္တိုက္ခန္းျပင္ဆင္မႈ အေသးစားႏွင့္အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈမ်ား

 

ယခုေခတ္အခါတြင္ အိမ္အလွဆင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား အမ်ိဳးအစား

အစံုအလင္၊ အမွတ္တံဆိပ္အစံုအလင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွ ေပါမ်ားစြာ ၀င္ေရာက္ေနၿပီး

အိမ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔အိမ္အား အတြင္းအျပင္ ျပဳျပင္ ျပင္ဆင္ေနထုိင္ျခင္း၊ ပန္း

စုိက္၀ါသနာပါသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပန္းအုိးစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္

ထားရိွျခင္း၊ ၿခံစည္းရိုးမ်ား ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းစသျဖင့္  အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္

လာျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။

 

ေနအိမ္ေ႔ရွ မ်က္ႏွာက်က္မ်ား၊ လသာေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆင္၀င္မ်ားစသျဖင့္ အလွဆင္ရာ

ေနရာမ်ားႏွင့္ အတြင္းေလွကားမ်ား၊ ၾကမ္းခင္းေၾကြျပားမ်ား၊ သစ္အစားထုိး ၾကမ္းခင္းမ်ား

ႏွင့္ အခန္းနံရံဖြဲ႔မ်ား စသျဖင့္ သံုးစြဲျပဳျပင္လာျခင္းမ်ားကိုေတြ႔ရၿပီး အိမ္အလွဆင္ လုပ္ငန္း

မ်ားမွာလည္း လုပ္ငန္းပိုမုိေကာင္းမြန္လာျခင္းမ်ားရိွေနၿပီး အခ်ိဳ႔ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီ

မ်ားတြင္ မိမိတုိ႔ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ အခန္းမ်ားအား လုိအပ္သည့္ အိမ္အလွဆင္

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းပစၥယစရိတ္စကကို အခမဲ့၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးလာသည္အထိ

ေဆာင္ရြက္ေပးလာျခင္းမ်ား ရိွလာၾကသည္။ အခ်ိဳ႔မွာ မိမိတုိ႔ေနထုိင္သည့္ အိမ္၏ ေဟာင္း

ႏြမ္းေနေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္လုိျခင္းမ်ားလည္း ရိွၾကၿပီး အထူး

သျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးေလးဆယ္ခန္႔မွ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ တုိက္ေဟာင္း၊

အိမ္ေဟာင္းမ်ားရိွ ေဟာင္းႏြမ္းယိုယြင္းေနေသာၾကမ္းခင္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေျမ့ေနေသာ

သစ္တုိင္မ်ားႏွင့္ အုတ္နံရံအက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား၊ မုိးေရစိမ့္၀င္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္

လုိအပ္ေနသည့္ ေနအိမ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရတတ္သည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အေဆာက္အအံု

ဆုိင္ရာနည္းဥပေဒမ်ားအရ အေဆာက္အအံု တစ္ခုခုအား အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ 

တုိးခ်ဲ႔ေဆာက္ျခင္း၊ အႀကီးစား သုိ႔မဟုတ္ အေသးစားျပင္ဆင္ျခင္း၊ ၿခံစည္းရိုး 

ကာရန္ျခင္း၊ျဖိဳဖ်က္ျခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ 

ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ မျပဳထားေပ။

ထိုသုိ႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နမိတ္အတြင္းရိွ အိမ္မ်ား

အဖုိ႔တုိက္ခန္းနံရံမ်ား ေဆးခြာ၊ ေဆးသုတ္ျခင္း၊ အမုိးလဲျခင္း၊ တုိက္ခန္းတြင္း အထပ္

သားကာ၍ အခန္းဖြဲ႔ျခင္းစသည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အေသးစားျပင္ဆင္မႈမ်ားအျဖစ္ ျပင္

ဆင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးအား ျပင္ဆင္မည္ဆုိပါက 

အႀကီးစားျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာ

ဌာနသုိ႔သြားေရာက္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျပင္ဆင္မည့္ အေဆာက္အအံုသည္ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္မႈမရိွေတာ့ပဲ

လံုး၀ၿဖိဳဖ်က္ရန္ အေျခအေနရိွေနပါက အႏ ၱရာယ္ရိွ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ရ

မည္ျဖစ္ၿပီး ျဖိဳဖ်က္ရန္ အေျခအေန ရိွမရိွကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အင္ဂ်င္နီယာ

ဌာန ( အေဆာက္အအံု ) မွပင္ လာေရာက္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး လူဆက္လက္ေနထုိင္ရန္

အႏ ၱရာယ္ရိွမရိွ စစ္ေဆး၍ သတ္မွတ္ခ်က္ ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အႏ ၱရာယ္ရိွ အေဆာက္

အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါက ထုိအေဆာက္အအံုတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖယ္ရွား

ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံုၿဖိဳဖ်က္ၿပီးပါကလည္း အေဆာက္အအံုတည္ရိွရာ

ေျမကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ျခင္းမ်ားကို ခြင့္မျပဳပဲ ထိုတားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္

ဖ်က္ပါက ထုိေဖာက္ဖ်က္သူမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ တရားစြဲ

အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ရာတုိက္ခန္း ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ၿဖိဳဖ်က္အသစ္

ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ရိွသူမ်ားအတြက္ ေရးသား တင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments