အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေ႔ရွဆက္ အလားအလာေကာင္းလာႏိုင္သည့္ ေနျပည္ေတာ္ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ား

javascript

အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေ႔ရွဆက္ အလားအလာေကာင္းလာႏိုင္သည့္

ေနျပည္ေတာ္ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ား

 

ေနျပည္ေတာ္ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအငွား ေခၚဆုိမႈမ်ား

ပံုမွန္ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းမႈျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေကာင္းမြန္လ်က္ရိွေနၿပီး ေစ်းအတက္

အက်ၾကမ္းမႈႏွင့္ ေစ်းကစားမႈမ်ား အေတြ႔ရနည္းသည့္အတြက္ အိမ္ၿခံေျမ

၀ယ္ယူလုိသူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ေလ်ာ့က်မသြားပဲ ရွာေဖြစံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား

အၿမဲမျပတ္ရိွေနေၾကာင္း ေဒသခံအိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွ ေျပာၾကား

ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

အဆင့္ျမင့္ပညာတကၠသိုလ္ေဆာက္လုပ္မည့္ သတင္းမ်ားထြက္လာခဲ့ၿပီး

ေနာက္ပိုင္း ဆက္စပ္ရာ ၿမိဳ႔နယ္အခ်ိဳ႔၌ ေစ်းတင္ကစားမႈမ်ား အနည္းငယ္

ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ၀ယ္အားမရိွပဲ ေစ်းကြက္ပ်က္သကဲ့သုိ႔ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ား

ကို ေတြ႔ရၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေလ်ာ့ခ်ေခၚဆုိလာခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

သိန္းေသာင္းေက်ာ္ပမာဏ ေစ်းေခၚေသာ လမ္းမႀကီးေဘး ေနရာေကာင္းႏွင့္

သိန္းရာဂဏန္းေအာက္ ရြာေျမမ်ားအထိ ေနရာအလုိက္ ေစ်းကြက္ျဖစ္တည္

မႈမ်ားရိွေနၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္အျဖစ္အမ်ားဆံုးအေနျဖင့္ သိန္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္

မွ ၂၀၀ ၾကား ေျမကြက္ႏွင့္ တစ္ထပ္လံုးခ်င္းမ်ားကို ပထမေတြ႔ရၿပီး ဒုတိယ

စိတ္၀င္စားမႈအမ်ားဆံုးအေနျဖင့္ သိန္း ၃၀၀ မွ ၇၀၀/၈၀၀ ၾကား လံုးခ်င္းမ်ား

ကို ေတြ႔ရကာ ထုိသို႔ လံုးခ်င္းအေရာင္းေခၚဆုိမႈမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႔နယ္

မ်ားအပါအ၀င္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႔တြင္းႏွင့္ ေပါင္းေလာင္းၿမိဳ႔သစ္ဘက္မ်ားတြင္ပါ

ေနရာစံု ရိွေနေၾကာင္း ေနရာပတ္၀န္းက်င္ သာယာေကာင္းမြန္မႈကို ႏွစ္သက္

သူမ်ားအတြက္ေပါင္းေလာင္းၿမိဳ႔သစ္ ပတ္၀န္းက်င္အား စိတ္၀င္စားမႈမ်ားျပား

ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

ေနျပည္ေတာ္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အေနအထားမွာ လူေနဖြံ႔ၿဖိဳးစျဖစ္ျခင္းႏွင့္

ဘက္စံုျပည့္စံုေကာင္းမြန္မည့္ ၿမိဳ႔ျပေဒသႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အရိွန္

ယူူ ျမွင့္တင္ေနဆဲ ေနရာေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ရိွေနေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္

အတြင္း အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀ယ္ယူေစ်းကစားမႈမ်ားကို အေတြ႔ရနည္းပါးလ်က္

ရိွေနေသးၿပီး အမွန္တကယ္ အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္လုိမႈအတြက္ႏွင့္ အတန္အသင့္

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ၿခံေျမေနရာ ပိုင္ဆုိင္ထားလုိျခင္းမ်ားအတြက္ ၀ယ္ယူ

မႈမ်ားကို အမ်ားစုေတြ႔ရေသာေၾကာင့္ အလြန္အမင္းေစ်းအတက္အက်ျဖစ္ျခင္း

မ်ားမရိွသည့္အတြက္ ၿခံေျမ၊ အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္လုိမႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အမွန္

တကယ္ေနထုိင္လုိမႈအတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ရွာေဖြ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ အားသာခ်က္

တစ္ခုရိွေနသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႔ေတာ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း

မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးေစ်းကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ လူေနဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ား အခ်ိဳးအစား ညီမွ်စြာ

တုိးတတ္လာရန္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ေစာင့္ဆုိင္းျပင္ဆင္ရဦးမည့္ အေျခအေန

ရိွေနေသာ္လည္းႏွစ္ကာလမ်ားစြာမၾကာမီ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္လာဖြယ္ရိွပါသည္။

လက္ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသက္တမ္းကာလ ၅ ႏွစ္အတြင္း၌ပင္ ေနျပည္ေတာ္

ပတ္၀န္းက်င္ေဒသအား Green City အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည့္

စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားၿပီး ေလထုသန္႔ရွင္းမႈ၊ ေရသန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ အစိမ္းေရာင္

ဧရိယာမ်ား၊ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ားကအစ ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းေနေစဖုိ႔ စီမံေဆာင္ရြက္

သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား ပိုမုိလာေရာက္လည္ပတ္ေစရန္

အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပိုမုိေကာင္းမြန္လာရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

 

လက္ရိွတြင္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္အနီးပတ္၀န္းက်င္၌ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁ သန္း

ေက်ာ္ခန္႔ရိွကာ အိမ္ရာေစ်းကြက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာေဒသတစ္ခုအျဖစ္

ေျပာင္းလဲလာလ်က္ရိွေနၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လုိသူမ်ားႏွင့္ ၿခံေျမရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ

မႈမ်ားလည္း တစတစ ပိုမုိ၀င္ေရာက္လာလ်က္ရိွေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါသည္။

 

 Property Media Team

www.Property.com.mm

Facebook comments