ေစ်းတန္သည့္ တုိက္ခန္းမ်ား ရွာေဖြ၀ယ္ယူရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ေန

javascript

 ေစ်းတန္သည့္ တုိက္ခန္းမ်ား ရွာေဖြ၀ယ္ယူရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ေန

 

ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္အတြင္း ၀ယ္ေရာင္းေစ်းကြက္အေနျဖင့္ အေရာင္း

အ၀ယ္မ်ား နည္းပါးေနေသးသည့္ အေျခအေနရိွေသာ္လည္း အိမ္ရာအခန္း

လုိအပ္ခ်က္မ်ား ႀကီးျမင့္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  ျပ အိမ္ရာပိုင္ဆုိင္မႈ၊

လူေနမႈႏွင့္ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားမ်ားအရ အိမ္ခန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အၿမဲရိွေန

ၿပီး ၀ယ္ေရာင္းမ်ား အားေလ်ာ့သြားျခင္းမွ လြဲ၍ အမွန္တကယ္၀ယ္လက္မ်ားအ

တြက္ အိမ္ရာတုိက္ခန္းမ်ား ရွာေဖြငွားရမ္းျခင္း၊၀ယ္ယူျခင္းမ်ားမွာ ၿမိဳ႔နယ္အလုိက္ 

ပံုမွန္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမ်ားရိွေနဆဲျဖစ္သည္ဟု အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ား

က ေျပာၾကားသည္။

 

 

အ၀ယ္အတြက္ စံုစမ္းၾကတာေတြရိွပါတယ္ တခ်ိဳ႔ေရာင္းမယ့္တုိက္ခန္းေတြဆုိရင္

ေတာ္ေတာ္ေလး ေစ်းတန္တာေတြ႔ရတယ္ ဒါေတာင္မွ တခ်ိဳ႔၀ယ္လုိေတြက ေစ်း

ပိုတန္တာ ထပ္လုိခ်င္တာမ်ိဳးလည္း ေတြ႔ရတယ္ ၿမိဳ႕ထဲဘက္ေတြလည္း ေစ်းခ်

ေရာင္းလာၾကတာေတြ ေတြ႔ရပါတယ္ လမ္းမေတာ္ ေမာ္တင္ဘက္မွာပဲ အရင္လက

သိန္း ၈၀၀ ေလာက္ေခၚတဲ့အခန္းက ၇၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႔ ခုတစ္ပတ္ထဲ အေရာင္း

အ၀ယ္ျဖစ္တယ္ ၿပီးေတာ့ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာလည္း ခုရက္ပိုင္း အေရာင္း

အ၀ယ္ျဖစ္တာရိွပါတယ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အဆင္ေျပတဲ့အထိ ညိႈႏိႈင္းေပးၿပီး ျဖစ္သြား

ပါတယ္ အလံုဘက္ေတြမွာလည္း ေစ်းတန္တဲ့ အခန္းေတြ အေရာင္းေခၚတာေတြ

ရိွပါတယ္ အ၀ယ္အတြက္စံုစမ္းၾကတာေတြလည္း လာပါတယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

လုိက္ျပေပးျဖစ္တယ္ ဟု စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႔နယ္၊ ဗားဂရာလမ္းမေပၚရိွ Estate Myanmar

Enterprise အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၼဏီရံုးခြဲမွ Sale Executive တာ၀န္ခံ

မအက္စတာက ေျပာၾကားသည္။

 

ရန္ကုန္အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ အေျခအေနမွာ ၀ယ္ေရာင္းမ်ားမွ

ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ၀ယ္ယူေစ်းကစားမႈမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း ေလ်ာ့ပါး

သြားသည့္အတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္ ေကာင္းေသာ ေနရာမ်ား ေစ်း

ခုန္တတ္ျခင္း ေစ်းကစားျခင္းမ်ား နည္းပါးလာလ်က္ရိွသည္။ ျပန္လည္ေရာင္းခ်

လုိသည့္ ေစ်းကြက္ ေရာင္းလုိအားအေနျဖင့္မူ ေစ်းေကာင္းစဥ္အခါ ၀ယ္ယူ

ထားသူမ်ား၏ ေရာင္းခ်လိုသည့္ အိမ္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ေအးေနေသာေၾကာင့္

အျမန္ျပန္လည္ ေငြေဖာ္ ေစ်းခ်ေရာင္းလုိသူမ်ားပါ အေရာင္းေခၚဆုိလာသည့္

အတြက္ အမွန္တကယ္ အိမ္ရာတုိက္ခန္း လုိအပ္ခ်က္အတြက္ ရွာေဖြသည့္

၀ယ္လုိမ်ား အတြက္လည္း တန္ဖုိးအတန္အသင့္ျဖင့္ တုိက္ခန္းေနရာေကာင္းမ်ား

ရွာေဖြ ၀ယ္ယူရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္းတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

 

Property Media Team

www.Property.com.mm

 

Facebook comments