လယ္ေျမကို အကြက္႐ိုက္ၿပီး လူေနေျမကြက္မ်ားအျဖစ္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား တားျမစ္ရန္လိုအပ္

javascript

လယ္ယာေျမမ်ားကို လူေနေျမကြက္မ်ား အျဖစ္ အကြက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ေနျခင္းသည္ တရား၀င္မႈမရွိသည့္အတြက္ ယင္းသုိ႔ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ ၾကပ္မတ္ ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္း (ဗဟို) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းဦးက ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

"လယ္ေျမက လယ္အျဖစ္ပဲ ေရာင္းလို႔ ရတယ္။ ေရာင္းခ်ေပါင္ႏွံေပးကမ္းခြင့္ေတာ့ရွိပါတယ္။သို႔ေသာ္လည္း လယ္ေျမမွာ လယ္ပဲ လုပ္ရမယ္၊ လယ္ေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္မရွိပါဘူး။ လယ္ေျမကို အကြက္ ႐ိုက္ေရာင္းထားတဲ့ ေျမကြက္ကို ဂရန္ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ ဂရန္ေလွ်ာက္လို႔ မရပါဘူး။ အစိုးရအေနနဲ႔ အေသအခ်ာ ကိုင္တြယ္မယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ျပႆနာ ႀကီးမယ္။ မေၾကာက္မရြံ႕ လုပ္ေနၾကတယ္၊ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြမွာပါ တာ၀န္ရွိတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အကြက္အကြင္း က်သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ပံုစံ(၇) ရယူထား သည့္ လယ္သမားမ်ားက ေပ ၂၀ အက်ယ္ ေပ ၄၀ အရွည္ရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ား၊ ၁၅ ေပ အက်ယ္ အရွည္ေပ ၃၀ ရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ားအျဖစ္ အကြက္႐ိုက္ကာ လယ္ေျမမ်ားကို တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္ ၁၅ သိန္းမွ က်ပ္သိန္း ၅၀ အတြင္း တန္ဖိုးနည္း ေျမကြက္မ်ားအျဖစ္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ တရား၀င္ေျမကြက္မ်ားသဖြယ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၂ လယ္ယာေျမဥပေဒ အခန္း ၄ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသူ လိုက္နာရ မည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ အပိုဒ္ ၁၂ (ဆ) အရ လယ္ယာေျမကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွဘဲ အျခားနည္းသံုးစြဲျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထား သည့္အျပင္ အပိုဒ္ ၁၄ အရ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားသူသည္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းကိုျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲ မည္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကိုမွ် ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးကမ္းျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည္။

သြားလာေရးလြယ္ကူ အဆင္ေျပႏိုင္ၿပီး အကြက္အကြင္းက်သည့္ ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားက မိမိလုပ္ကိုင္ ခြင့္ရရွိသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြင္း၌ လူသြားလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ကာ လူေနေျမ ကြက္မ်ားအျဖစ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား မ်ားျပား လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ထံမွ လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရိွထားသည့္ လက္မွတ္မ်ား ကိုပါ မိတၳဴမ်ားေပးကာ အေရာင္းအ၀ယ္ စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

"ေပ ၂၀၊ ၄၂ ေပ အက်ယ္ ေျမကြက္ကို ၂၀၁၅ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတုန္းက သိန္း ၂၀ နဲ႔ ၀ယ္ခဲ့တာပါ။ ၀ယ္ရတဲ့တန္ဖိုးက အခုဆုိ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အထိ ေနၿပီးၿပီဆိုေတာ့ အိမ္ ငွားေနရတဲ့ စရိတ္နဲ႔တြက္ရင္ ကိုက္ပါတယ္။ ရွစ္ေပအက်ယ္လမ္းေလးေတာ့ လယ္ပိုင္ ရွင္က လုပ္ေပးထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေနရာမွာေတာ့ အဲဒီလို အကြက္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အခုဆုိ တစ္ကြက္ သိန္း ၄၀ ေက်ာ္ ေပးရပါတယ္"ဟုသန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုရားကုန္းေက်းရြာအနီးရွိ လယ္ေျမမ်ားကို ၀ယ္ယူေနထိုင္သူ ဦးေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

လယ္ယာေျမဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အရ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းလမ္းမ်ား အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အပိုဒ္ ၃၀(ခ) အရ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံမႈ ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္။

"လယ္ပိုင္ရွင္ေတြက အကြက္႐ိုက္ၿပီး ေျမေတြ ေရာင္းတုန္းကေတာ့ ဂရန္ေလွ်ာက္လို႔ရေအာင္ လုပ္ေပးမယ္၊ ဘာလုပ္ေပးမယ္၊ ညာလုပ္ေပးမယ္ဆိုၿပီး ရႊန္းရြန္းေ၀ေအာင္ ေျပာေရာင္းၾကတယ္။ အခုထက္ထိေတာ့ လယ္ေျမမွာ ၀ယ္ထားတဲ့ လူေတြ ဂရန္ထြက္ လာတယ္လို႔ မၾကားဖူးေသးဘူး။ အခုလည္း ေရာင္းေနတာေတြ ရွိတယ္။ တကယ္ခံရတာ က  ၀ယ္ထားတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ကလည္း ဥပေဒအရ ေသေသခ်ာခ်ာကိုင္တြယ္ရင္ ၀ယ္သူေတြပဲ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမွာျဖစ္ တယ္"ဟု ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ေအးရိပ္စံ အိမ္ျခံေျမ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ ကို၀င္းထိန္က ေျပာသည္။

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လယ္ယာ ေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ရရွိထားသူမ်ား အေနျဖင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဳးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူကို
အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး သံုးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ ရမည့္အျပင္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းေအာက္ မနည္းသည့္ ေငြဒဏ္ကိုလည္း ခ်မွတ္ရမည္။

ထို႔ျပင္ ျပစ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေငြႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ လယ္ယာေျမ ဥပေဒ အပိုဒ္ ၃၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Source : The Myanmar Times

Facebook comments