ခုနစ္ႏွစ္ ၾကာျမင့္မည့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္းအတြက္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕က ကြင္းဆင္းတိုင္းတာျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္မည္

javascript
မႏၲေလးၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း (Mandalay Urban Services Improvement) တြင္ ပါ၀င္ေသာ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားေကာင္းမြန္
ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ေရဆိုးသန္႔စင္ စြန္႔ပစ္မႈစနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔အတြက္ ျပင္ သစ္ႏိုင္ငံ ၊ SUEZ Consulting အတုိင္ ပင္ခံအဖြဲ႕အစည္းက ကြင္းဆင္း
တိုင္း တာမႈမ်ားကို တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္နဲ႔ SUEZ Consulting အဖြဲ႕အစည္း တို႔ၾကား သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္ မွတ္ေရးထိုးမႈကို ဒီဇင္ဘာလပထမ ပတ္ထဲမွာ ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္တာ
ေၾကာင့္ သူတို႔ဘက္ကလုပ္ငန္းေတြ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ စတင္ျပင္ ဆင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕အစည္း အေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအတြက္ကြင္း ဆင္းတိုင္းတာျခင္း၊ ပံုစံေရးဆြဲျခင္း၊ လိုအပ္တဲ့ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္း ေတြကို ၀ယ္ယူျခင္းတို႔ကိုစီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ေပးမွာျဖစ္သလို လက္တြဲမယ့္ ၀န္ထမ္းေတြ
အတြက္လည္း စြမ္း ေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈ သင္တန္းေတြကို အခါအားေလ်ာ္စြာ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ် ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ကာလကိုေတာ့ ခုနစ္ႏွစ္သတ္မွတ္ထားရာမွာ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕အစည္း နဲ႔ပူး ေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကေတာ့ Nippon Koei ပဲျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တြင္းျဖတ္သန္းစီး ဆင္းေန တဲ့ ေရႏုတ္ ေျမာင္းေတြကို ပိုမိုသန္႔စင္ေနမွာျဖစ္ ၿပီးအထူးသျဖင့္ေတာ့ သဂၤဇာေခ်ာင္း ေဘး ပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာ သန္႔ရွင္း သာယာလွပလာေစ မွာ ျဖစ္ပါ တယ္ " ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးသက္ႏုိင္ထြန္းက ဒီဇင္ ဘာ ၉ရက္ တြင္ ေျပာၾကား သည္။ 

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) မွ ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၆၀အျပင္ Grant အကူအညီ အေမ ရိကန္ေဒၚလာေလးသန္းျဖင့္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးစီမံ
ကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည္ ျဖစ္ရာ ေရ ဆိုးမ်ားအဓိက စြန္႔ပစ္ေနသည့္ သဂၤဇာေခ်ာင္း အတြင္း ေရဆိုးသန္႔ စင္စက္မ်ား တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးသဘာ၀ပတ္
၀န္းက်င္ကိုထိခုိက္မႈ မရွိေစေရး အတြက္ ပံုစံေရးဆြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တြင္း လက္ရွိအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေရျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္ကိုပါ အဆင့္ျမႇင့္ တင္မည့္ အျပင္ မလိုလားအပ္သည့္ ေသာက္သံုးေရဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေစရန္ လည္း စီမံကိန္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

Source: Democracytoday

Facebook comments